Samsung 172V user manual download (Page 10 of 71)

Languages: Latvian
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 71
Galven
ā
> Ievads > Priekšpuse
Izsai
ņ
ošana
Priekšpuse
Mugurpuse
1. Poga Auto
/ Poga Exit
Lietojiet šo pogu, lai autom
ā
tiski noregul
ē
tu OSD.
/ Lietojiet šo pogu, lai izietu no akt
ī
v
ā
s izv
ē
lnes vai OSD.
2. Poga "Menu"
(Izv
ē
lne)
Izmantojiet šo pogu, lai atv
ē
rtu Ekr
ā
na displeju (OSD) un aktiviz
ē
tu
izcelto izv
ē
lnes vienumu.
3. Str
ā
vas padeves poga
Šo pogu izmanto monitora iesl
ē
gšanai un izsl
ē
gšanai.
4. Uzst
ā
d
ī
šanas pogas
Š
ī
s pogas dod iesp
ē
ju izcelt and uzst
ā
d
ī
t vienumus izv
ē
ln
ē
.
a. Str
ā
vas padeves
indikators
Norm
ā
las darb
ī
bas laik
ā
š
ī
gaisma deg za
ļā
kr
ā
s
ā
, bet j
ū
su regul
ē
jumu
saglab
ā
šanas laik
ā
t
ā
mirgo.
Piez
ī
me:
Sk.
Funkciju "PowerSaver" (Ener
ģ
ijas taup
ī
t
ā
js),
kas aprakst
ī
ts rokasgr
ā
mat
ā
, lai ieg
ū
tu
plaš
ā
ku inform
ā
ciju par ener
ģ
ijas taup
ī
šanas funkcij
ā
m. Ener
ģ
ijas taup
ī
šanas nol
ū
kos
IZSL
Ē
DZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai ar
ī
, kad ilg
ā
ku laiku tam nepiev
ē
ršat
uzman
ī
bu.
SyncMaster 153S/173S
Sample
This manual is suitable for devices