Samsung 151P user manual download (Page 5 of 50)

Languages: Polish
Pages:50
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 50
Konwencja zapisu
Zasilanie
Instalacja
Czyszczenie
Inne
Nie nale
ż
y zas
ł
ania
ć
otworów wentylacyjnych monitora.
Nieodpowiednia wentylacja mo
ż
e spowodowa
ć
awari
ę
lub po
ż
ar.
Monitor powinien by
ć
ulokowany w miejscu mo
ż
liwie suchym i
czystym.
We wn
ę
trzu monitora mo
ż
e powsta
ć
zwarcie lub po
ż
ar.
Przy przenoszeniu nie dopu
ś
ci
ć
do upuszczenia.
Mo
ż
e to spowodowa
ć
uszkodzenie sprz
ę
tu lub obra
ż
enia cielesne.
Monitor nale
ż
y umie
ś
ci
ć
na p
ł
askiej i stabilnej powierzchni.
Spadni
ę
cie monitora z powierzchni roboczej mo
ż
e spowodowa
ć
obra
ż
enia cia
ł
a.
Monitor nale
ż
y stawia
ć
ostro
ż
nie.
Mo
ż
e ulec uszkodzeniu.
Nie nale
ż
y k
ł
a
ść
monitora ekranem w dó
ł
.
Mo
ż
e to uszkodzi
ć
powierzchni
ę
ekranu.
Sample
This manual is suitable for devices