Samsung 151P user manual download (Page 48 of 50)

Languages: Polish
Pages:50
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 50
Serwis
Terminologia
Przepisy i
certyfikaty
Natural Color
Aby poprawic obraz
Upowa
ż
nienia
Program Natural Color
Jednym z napotykanych ostatnio problemów w u
ż
yciu komputerów jest niezgodno
ść
koloru
wydruku lub obrazów skanowanych skanerami czy utrwalonych kamerami cyfrowymi z kolorami
widocznymi na ekranie. Program Natural Color pozwala na rozwi
ą
zanie tego problemu. Jest to
system zarz
ą
dzania kolorami opracowany przez firm
ę
Samsung Electronics we wspó
ł
pracy z
instytutem Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). System ten jest
dost
ę
pny jedynie dla komputerów firmy Samsung. Pozwala on na ujednolicenie kolorów
widocznych na ekranie monitora i kolorów wydruku lub skanowanych obrazów. Aby uzyska
ć
wi
ę
cej informacji, zajrzyj do funkcji Pomocy (F
1
) programu.
Instalacja programu Natural Color.
W
ł
ó
ż
dysk CD za
łą
czony z monitorem firmy Samsung do nap
ę
du dysków CD. Po zg
ł
oszeniu
si
ę
programu instalacyjnego, kliknij Natural Color, aby zainstalowa
ć
program Natural Color. Aby
dokona
ć
r
ę
cznej instalacji programu, w
ł
ó
ż
dyskietk
ę
CD za
łą
czon
ą
z monitorem firmy Samsung
do nap
ę
du dysków CD, kliknij przycisk [Start] w programie Windows, a nast
ę
pnie wybierz
[Wykonaj]. Wpisz: D:\color\eng\setup.exe, a nast
ę
pnie wci
ś
nij klawisz . (Je
ś
li nap
ę
d, w którym
znajduje si
ę
dysk, nie jest nap
ę
dem D:\, wpisz odpowiedni
ą
nazw
ę
.)
Usuwanie programu Natural Color
W menu [Start] wybierz [Ustawienia]/[Panel sterowania] a nast
ę
pnie dwukrotnie kliknij
[Dodaj/Usu
ń
program]. Wybierz z listy program Natural Color i kliknij przycisk [Dodaj/Usu
ń
].
Sample
This manual is suitable for devices