Samsung 151P user manual download (Page 42 of 50)

Languages: Polish
Pages:50
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 50
Serwis
Terminologia
Przepisy i
certyfikaty
Natural Color
Aby poprawic obraz
Upowa
ż
nienia
Plamka
Obraz na ekranie sk
ł
ada si
ę
z czerwonych, zielonych i niebieskich punktów. Im bli
ż
ej znajduj
ą
si
ę
te punkty, tym wi
ę
ksza rozdzielczo
ść
obrazu. Odleg
ł
o
ść
pomi
ę
dzy punktami o tym samym
kolorze nosi nazw
ę
Plamki Jednostka: mm
Cz
ę
stotliwo
ść
odchylania pionowego
Obraz na ekranie musi by
ć
odnawiany kilka razy na sekund
ę
, aby powsta
ł
widoczny obraz.
Cz
ę
stotliwo
ść
tych powtórze
ń
zwana jest Cz
ę
stotliwo
ś
ci
ą
odchylania pionowego lub
cz
ę
stotliwo
ś
ci
ą
od
ś
wie
ż
ania. Jednostka: Hz
Przyk
ł
ad: Je
ś
li ten sam sygna
ł
ś
wietlny powtarza si
ę
60 razy na sekund
ę
, mówi si
ę
o
cz
ę
stotliwo
ś
ci 60Hz. W tym przypadku da si
ę
zauwa
ż
y
ć
migotanie obrazu. Aby
unikn
ąć
tego problemu u
ż
ywa si
ę
Trybu wolnego od migotania, o cz
ę
stotliwo
ś
ci
60Hz.
Cz
ę
stotliwo
ść
odchylania poziomego
Czas skanowania jednej linii
łą
cz
ą
cej praw
ą
i lew
ą
kraw
ę
d
ź
ekranu nazywa si
ę
cyklem
poziomym. Odwrotno
ść
Cyklu poziomego nazywa si
ę
Cz
ę
stotliwo
ś
ci
ą
odchylania poziomego.
Jednostka: kHz
Interlace and Non-Interlace Methods
Wyswietlanie linii poziomych obrazu po kolei od góry do do
ł
u nazywa si
ę
metod
ą
bez przeplotu,
natomiast wy
ś
wietlanie najpierw linii parzystych, a potem nieparzystych nazywa si
ę
metod
ą
z
przeplotem. Wy
ś
wietlanie bez przeplotu u
ż
ywane jest w wi
ę
kszo
ś
ci monitorów, aby zapewni
ć
czysty obraz. Metoda z przeplotem jest identyczna do stosowanej w odbiornikach telewizyjnych.
Plug & Play (W
łą
cz i pracuj)
Jest to funkcja pozwalaj
ą
ca na osi
ą
gni
ę
cie najwy
ż
szej jako
ś
ci obrazu poprzez umo
ż
liwienie
automatycznej wymiany informacji pomi
ę
dzy komputerem, a monitorem. Ten monitor jest
zgodny ze standardem VESA DDC dla funkcji Plug & Play.
Rozdzielczo
ść
Liczba punktów w linii poziomej i w linii pionowej, sk
ł
adaj
ą
cych si
ę
na obraz nazywa si
ę
„rozdzielczo
ś
ci
ą
”. Liczba ta okre
ś
la dok
ł
adno
ść
wy
ś
wietlania. Wysoka rozdzielczo
ść
jest
korzystna przy wykonywaniu równoczesnych zada
ń
, gdy
ż
pozwala na wy
ś
wietlenie na ekranie
wi
ę
kszej ilo
ś
ci informacji.
Przyk
ł
ad: Je
ś
li rozdzielczo
ść
wynosi
1
024 X 768, to oznacza,
ż
e obraz sk
ł
ada si
ę
z
1
024
punktów poziomych (rozdzielczo
ść
pozioma) i 768 linii pionowych (rozdzielczo
ść
pionowa).
Sample
This manual is suitable for devices