Samsung 151P user manual download (Page 33 of 50)

Languages: Polish
Pages:50
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 50
Umiejscowienie i po
ł
o
ż
enie monitora mog
ą
wp
ł
ywa
ć
na jako
ść
obrazu i inne funkcje
monitora.
1
.
Je
ś
li w pobli
ż
u monitora znajduj
ą
si
ę
g
ł
o
ś
niki niskotonowe, nale
ż
y je od
łą
czy
ć
i przenie
ść
do
innego pomieszczenia.
2.
Nale
ż
y usun
ąć
urz
ą
dzenie elektroniczne takie jak radia, wentylatory, zegary czy telefony
znajduj
ą
ce si
ę
w odleg
ł
o
ś
ci jednego metra od monitora.
Monitor odtwarza sygna
ł
otrzymywany z komputera. Dlatego, gdy komputer lub karta video
dzia
ł
aj
ą
nieprawid
ł
owo, mo
ż
e to spowodowa
ć
znikni
ę
cie obrazu, z
ł
ej jako
ś
ci kolory, g
ł
o
ś
n
ą
prac
ę
, Video mode not supported, itd. W takim przypadku nale
ż
y znale
źć
ź
ród
ł
o problemu, a
nast
ę
pnie skontaktowa
ć
si
ę
z serwisem lub dealerem.
Ocenianie warunków pracy monitora
Je
ś
li na ekranie nie ma obrazu lub pojawia si
ę
wiadomo
ść
Video mode not supported, nale
ż
y
od
łą
czy
ć
kabel od komputera, pozostawiaj
ą
c monitor w
łą
czony do zasilania.
Je
ś
li na ekranie pojawia si
ę
jaka
ś
wiadomo
ść
lub, gdy ekran zacznie
ś
wieci
ć
si
ę
na
bia
ł
o, to oznacza,
ż
e pracuje prawid
ł
owo.
W tym przypadku nale
ż
y sprawdzi
ć
prawid
ł
owo
ść
dzia
ł
ania komputera.
Nale
ż
y sprawdzi
ć
Pytania i
odpowiedzi
Autotest
monitora
Sample
This manual is suitable for devices