Samsung 151P user manual download (Page 29 of 50)

Languages: Polish
Pages:50
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 50
Nale
ż
y
sprawdzi
ć
Pytania i
odpowiedzi
Autotest monitora
Przed wezwaniem serwisu, nale
ż
y sprawdzi
ć
w zawartych tu informacjach, czy nie mo
ż
na
samodzielnie upora
ć
si
ę
z zaistnia
ł
ymi problemami. Je
ś
li pomoc fachowca jest konieczna,
nale
ż
y zadzwoni
ć
pod numer na karcie gwarancyjnej,
numer w cz
ęś
ci informacyjnej lub
skontaktowa
ć
si
ę
ze swoim dealerem
.
Problem
Nale
ż
y sprawdzi
ć
Rozwi
ą
zanie problemu
Brak obrazu. Nie mo
ż
na
w
łą
czy
ć
monitora.
Czy kabel zasilania jest
prawid
ł
owo pod
łą
czony?
Sprawd
ź
pod
łą
czenie kabla i
zasilanie.
Czy na ekranie widoczna
jest wiadomo
ść
Brak
po
łą
czenia, sprawd
ź
kabel
sygna
ł
owy?
Sprawd
ź
pod
łą
czenie kabla
sygna
ł
owego.
Je
ś
li zasilanie jest
w
łą
czone, ponownie
uruchom system, aby
zobaczy
ć
czy pojawia si
ę
ekran logowania.
Je
ś
li ekran logowania pojawi
ł
si
ę
na monitorze, uruchom komputer
w odpowiednim trybie
(awaryjnym dla Windows
ME/XP/2000 i zmie
ń
cz
ę
stotliwo
ść
karty video
(Zobacz: Ustawione fabrycznie
tryby wy
ś
wietlania)
Uwaga: Je
ś
li ekran pocz
ą
tkowy
(ekran logowania) si
ę
nie
pojawia,
skontaktuj si
ę
z
serwisem lub ze swoim
dealerem
.
Czy na ekranie widoczna
jest wiadomo
ść
„Video
mode not supported”
?
Ta wiadomo
ść
pojawia si
ę
, kiedy
sygna
ł
z karty video przekracza
maksymaln
ą
rozdzielczo
ść
i
cz
ę
stotliwo
ść
monitora.
Ustaw maksymaln
ą
rozdzielczo
ść
i cz
ę
stotliwo
ść
tak,
aby mie
ś
ci
ł
a si
ę
w zakresie
mo
ż
liwo
ś
ci motora.
Na ekranie nie ma obrazu.
Czy dioda zasilania
monitora mruga w
odst
ę
pach
jednosekundowych?
Monitor znajduje si
ę
w trybie
oszcz
ę
dzania energii
PowerSaver.
Naci
ś
nij którykolwiek klawisz na
klawiaturze lub porusz mysz
ą
,
aby "obudzi
ć
" monitor i
przywróci
ć
obraz na ekranie.
Nie wida
ć
menu
ekranowego (OSD).
Czy zosta
ł
a u
ż
yta blokada
Menu ekranowego OSD,
aby zapobiec zmianom
ustawie
ń
?
Odblokuj OSD naciskaj
ą
c
przycisk MENU przez co
najmniej 5 sekund.
Sample
This manual is suitable for devices