Samsung 151P user manual download (Page 27 of 50)

Languages: Polish
Pages:50
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 50
Menu ekranowe OSD
Menu automatycznie znika z ekranu, je
ś
li przez pewien czas nie
zostanie dokonana zmiana ustawie
ń
. Mo
ż
na wybra
ć
czas
pozostawania menu na ekranie.
1. Wci
ś
nij przycisk (
).
2. Wci
ś
nij przycisk – lub +, a
ż
do ukazania si
ę
Menu Display
Time na ekranie.
3. Naci
ś
nij przycisk (
), aby otworzy
ć
regulacj
ę
Menu
Display Time.
4. Za pomoc
ą
przycisków – lub + wybierz 5,10, 20,50, 200
sekund. 20 sekund jest warto
ś
ci
ą
domy
ś
ln
ą
.
Wy
ś
wietla polaryzacj
ę
sygna
ł
u i poziom rozdzielczo
ś
ci.
Uwaga:
Te funkcje nie pozwalaj
ą
na zmian
ę
ustawie
ń
, s
ł
u
żą
one jedynie informacji.
1. Wci
ś
nij przycisk (
).
2. Wci
ś
nij przycisk – lub +, do ukazania si
ę
Display Mode.
Menu
Jak regulowa
ć
Menu Display Time
Display Mode
Sample
This manual is suitable for devices