Samsung 151P user manual download (Page 22 of 50)

Languages: Polish
Pages:50
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 50
Menu ekranowe OSD
Przywrócenie ustawie
ń
fabrycznych parametrów geometrii.
1. Wci
ś
nij przycisk
(
) .
2. Wci
ś
nij przycisk – lub +, a
ż
do ukazania si
ę
Reset na
ekranie.
3. Dwukrotnie naci
ś
nij przycisk (
) aby otworzy
ć
regulacj
ę
Geometry Reset.
4. Wciskaj
ą
c przycisk + wybierz Tak. Je
ś
li nie chcesz
resetowa
ć
monitora, u
ż
ywaj
ą
c przycisku –, wybierz Nie.
Przywraca ustawienia fabryczne parametrów koloru.
1. Wci
ś
nij przycisk
(
) .
2. Wci
ś
nij przycisk – lub +, a
ż
do ukazania si
ę
Reset na ek
-
ranie.
3. Ponownie wci
ś
nij przycisk Menu (
) a nast
ę
pnie
przycisk – lub +, a
ż
do ukazania si
ę
funkcji Color Reset.
Naci
ś
nij przycisk (
) aby otworzy
ć
regulacj
ę
Color
Reset.
4. Wciskaj
ą
c przycisk + wybierz Tak. Je
ś
li nie chcesz
resetowa
ć
monitora, u
ż
ywaj
ą
c przycisku –, wybierz Nie.
Menu
Jak regulowa
ć
Reset
Geometry Reset
Color Reset
Uwaga: Niedost
ę
pne. Ta funkcja nie dzia
ł
a dla sygna
ł
u cyfrowego.
Sample
This manual is suitable for devices