Samsung 151P user manual download (Page 19 of 50)

Languages: Polish
Pages:50
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 50
Menu ekranowe OSD
Regulacja jasno
ś
ci.
1. Wci
ś
nij przycisk
(
) .
2. Naci
ś
nij przycisk menu
(
), aby otworzy
ć
regulacj
ę
jasno
ś
ci.
3. U
ż
yj przycisku + do zwi
ę
kszania, a przycisku – do
zmniejszania jasno
ś
ci.
Regulacja kontrastu
1. Wci
ś
nij przycisk
(
) .
2. Wci
ś
nij przycisk – lub +, a
ż
do ukazania si
ę
Contrast na
ekranie.
3. Naci
ś
nij przycisk menu
(
), aby otworzy
ć
regulacj
ę
Contrast.
4. U
ż
yj przycisku + do zwi
ę
kszania, a przycisku – do
zmniejszania kontrastu.
Menu
Jak regulowa
ć
Brightness
Contrast
Uwaga: Niedost
ę
pne. Ta funkcja nie dzia
ł
a dla sygna
ł
u cyfrowego.
Funkcja bezpo
ś
redniego dost
ę
pu:
Kiedy menu OSD jest wy
łą
czone, mo
ż
na regulowa
ć
Brightness (Jasno
ść
) za
pomoc
ą
przycisków (+) lub (-).
Sample
This manual is suitable for devices