Samsung 151P user manual download (Page 16 of 50)

Languages: Polish
Pages:50
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 50
1
0.
Instalacja sterownika monitora zostala zakonczona.
System operacyjny Microsoft
®
Windows
®
2000
Je
ś
li na ekranie uka
ż
e si
ę
wiadomo
ść
“Nie znaleziono sygnatury cyfrowej”, wykonaj
nast
ę
puj
ą
ce czynno
ś
ci.
1
.
Wybierz przycisk “
OK
” w okienku "
W
ł
ó
ż
dysk
".
2.
Kliknij przycisk “
Przegl
ą
daj
” w oknie "
Potrzebny plik
".
3.
Wybierz A:\(D:\driver), poczym kliknij polecenie "
Otwórz
", a nast
ę
pnie “
OK
”.
R
ę
czna instalacja instrukcji instalacji monitora
1
.
Kliknij przycisk "
Start
", nast
ę
pnie "
Ustawienia
", "
Panel sterowania
".
2.
Dwukrotnie kliknij ikon
ę
Ekran
”.
3.
Wybierz kart
ę
"
Ustawienia
", a nast
ę
pnie "
Zaawansowane
".
4.
Wybierz ”
Monitor
”.
5.
Kliknij przycisk ”
Sterownik
” , a nast
ę
pnie ”
Aktualizuj Sterownik
” i przycisk ”
Dalej
”.
6.
Wybierz “Wy
ś
wietl list
ę
znanych sterowników dla tego urz
ą
dzenia, aby mo
ż
na by
ł
o wybra
ć
okre
ś
lony sterownik”, poczym kliknij przycisk ”
Dalej
”, a nast
ę
pnie przycisk ”
Z dysku
”.
7.
Kliknij przycisk ”
Przegl
ą
daj
” i wybierz A:\(D:\driver).
8.
Kliknij polecenie ”
Otwórz
”, a nast
ę
pnie przycisk ”
OK.
9.
Wybierz swój model monitora i kliknij przycisk ”
Dalej
” i ponownie ”
Dalej
”.
1
0.
Kliknij przycisk ”
Zako
ń
cz
”, a nast
ę
pnie ”
Zamknij
”.
Je
ś
li widoczna jest wiadomo
ść
Nie znaleziono sygnatury cyfrowej
”, kliknij przycisk
Tak
”. Kliknij przycisk ”
Koniec
”, a nast
ę
pnie ”
Zamknij
”.
Przypadek
1
:
Je
ś
li przycisk "
W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci
" jest nieaktywny, to znaczy,
ż
e monitor jest
poprawnie skonfigurowany. Zako
ń
cz instalacj
ę
.
Przypadek
2:
Je
ś
li przycisk ”
W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci
” jest aktywny, kliknij przycisk ”
W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci
”.
Dalej post
ę
puj, jak poni
ż
ej.
System operacyjny Microsoft
®
Windows
®
Millennium
1
.
Kliknij przycisk "
Start
", nast
ę
pnie "
Ustawienia
", "
Panel sterowania
".
2.
Dwukrotnie kliknij ikon
ę
Ekran
”.
3.
Wybierz kart
ę
Ustawienia
” i kliknij przycisk “
W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci zaawansowane
”.
4.
Wybierz kart
ę
Monitor
”.
5.
Kliknij przycisk “
Zmie
ń
” w obszarze “
Typ monitora
”.
6.
Wybierz “
Okre
ś
l lokalizacj
ę
sterownika
”.
7.
Wybierz “
Utwórz list
ę
wszystkich sterowników w okre
ś
lonej lokalizacji
”, nast
ę
pnie
kliknij przycisk Dalej.
8.
Kliknij przycisk “
Z dysku
”.
9.
Okre
ś
l nap
ę
d A:\(D:\driver), a nast
ę
pnie kliknij przycisk “
OK
”.
1
0.
Wybierz “
Poka
ż
wszystkie urz
ą
dzenia
”, nast
ę
pnie wybierz monitor pod
łą
czony do
Sample
This manual is suitable for devices