Samsung 150N user manual download (Page 9 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 60
Izsai
ņ
o°ana
Priek°puse
Mugurpuse
Monitors un statnis
P
ā
rliecinieties, vai kop
ā
ar monitoru ir iek
ļ
autas
°
ā
das lietas. Ja k
ā
ds no priek°metiem tr
ū
kst,
sazinieties ar savu p
ā
rdev
ē
ju
.
Str
ā
vas padeves vads
Sign
ā
la kabelis
Uzst
ā
d
ī
°anas pam
ā
c
ī
ba
Garantijas talons
(Nav pieejams vis
ā
s viet
ā
s)
Lietot
ā
ja rokasgr
ā
mata un Draivera
instal
ā
cijas CD disks.
Stat
ņ
a uzst
ā
d
ī
°anas kompaktdisks
(opcija)
Multimediju modelis (opcija)
Multimediju statnis ar ska
ļ
ru
ņ
iem
(vienk
ā
r°s statnis vai rot
ē
jo°ais statnis ar
Pivot programmat
ū
ru)
Ska
ņ
as kabelis
SyncMaster 170N/171N/172N/173N/191N/192N/193N/150N/151N/152N
Sample
This manual is suitable for devices