Samsung 150N user manual download (Page 60 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 60
Service
Termini
Regul
ē
joši
nosac
ī
jumi
Natural Color
Lab
ā
ka att
ē
la
pan
ā
kšana
Autorties
ī
bas
Inform
ā
cija šaj
ā
dokument
ā
var main
ī
ties bez iepriekš
ē
ja br
ī
din
ā
juma.
© 200
3
Samsung Electronics Co., Ltd. Visas ties
ī
bas patur
ē
tas.
Jebk
ā
da veida pavairošana bez Samsung Electronics Co., Ltd. rakstiskas at
ļ
aujas ir stingri
aizliegta.
Komp
ā
nija Samsung Electronics Co., Ltd. nav atbild
ī
ga par šeit ielaistaj
ā
m k
ļū
d
ā
m vai par
nejaušiem vai izrietošiem š
ī
materi
ā
la boj
ā
jumiem attiec
ī
b
ā
uz pieg
ā
di, izveidošanu vai
lietošanu.
Samsung
ir komp
ā
nijas Samsung Electronics Co., Ltd. re
ģ
istr
ē
ta pre
č
u z
ī
me;
Microsoft
,
Windows
un
Windows NT
ir komp
ā
nijas Microsoft Corporation re
ģ
istr
ē
tas pre
č
u z
ī
mes;
VESA
,
DPMS
un
DDC
ir asoci
ā
cijas Video Electronics Standard Association re
ģ
istr
ē
tas pre
č
u z
ī
mes;
E
NERGY
S
TAR
nosaukumi un logo ir a
ģ
ent
ū
ras U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
re
ģ
istr
ē
tas pre
č
u z
ī
mes. K
ā
komp
ā
nijas E
NERGY
S
TAR
partneris, komp
ā
nija Samsung
Electronics Co. Ltd., nosaka, ka šis produkts atbilst komp
ā
nijas E
NERGY
S
TAR
direkt
ī
v
ā
m par
ener
ģ
ijas efektivit
ā
ti. Citu šeit piemin
ē
to produktu nosaukumi var b
ū
t attiec
ī
go
ī
pašnieku pre
č
u
z
ī
mes vai re
ģ
istr
ē
tas pre
č
u z
ī
mes.
Sample
This manual is suitable for devices