Samsung 150N user manual download (Page 6 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 60
Nosac
ī
jumi
Str
ā
vas padeve
Uzst
ā
d
ī
šana
T
ī
r
ī
šana
Cits
Neno
ņ
emiet apvalku (vai aizmugur
ē
jo v
ā
ku). Lietot
ā
ja apkalpošanai
izmantojamas deta
ļ
as iekšpus
ē
neatrodas.
Tas var izrais
ī
t elektrošoku vai aizdegšanos.
Nododiet apkalpi kvalific
ē
ta apkalpojoš
ā
person
ā
la zi
ņā
.
Ja monitors nedarbojas norm
ā
li, it seviš
ķ
i, ja no t
ā
n
ā
k neparastas
ska
ņ
as vai smaka, nekav
ē
joties atvienojiet to no elektrot
ī
kla
un
sazinieties ar autoriz
ē
tu d
ī
leri vai apkalpošanas centru
.
Tas var izrais
ī
t elektrošoku vai aizdegšanos.
Nenovietojiet uz monitora nek
ā
dus smagus priekšmetus.
Tas var izrais
ī
t elektrošoku vai aizdegšanos.
P
ē
c katras pie monitora pavad
ī
t
ā
s stundas jums vajadz
ē
tu 5
min
ū
tes atp
ū
tin
ā
t savas acis.
Tas samazin
ā
s acu nogurumu.
Monitora tuvum
ā
nelietojiet un neglab
ā
jiet viegli uzliesmojošas
vielas.
Tas var izrais
ī
t eksploziju vai aizdegšanos.
Nem
ēģ
iniet p
ā
rvietot monitoru, velkot to aiz elektr
ī
bas vada vai
sign
ā
la kabe
ļ
a.
Tas var izrais
ī
t boj
ā
jumus, elektrošoku vai aizdegšanos kabe
ļ
a
boj
ā
juma d
ēļ
.
Nep
ā
rvietojiet monitoru pa labi vai kreisi, raujot vien
ī
gi aiz
elektr
ī
bas vada vai sign
ā
la kabe
ļ
a.
Tas var izrais
ī
t boj
ā
jumus, elektrošoku vai aizdegšanos kabe
ļ
a
boj
ā
juma d
ēļ
.
Nekad monitora atver
ē
s neievietojiet neko met
ā
lisku.
Tas var izrais
ī
t elektrošoku, aizdegšanos vai nodar
ī
t miesas
boj
ā
jumus.
Sample
This manual is suitable for devices