Samsung 150N user manual download (Page 59 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 60
Apkalpošana
Termini
Regul
ē
joši
nosac
ī
jumi
Natural Color
Lab
ā
ka att
ē
la
pan
ā
kšana
Autorties
ī
bas
Lab
ā
ka att
ē
la pan
ā
kšana
1.
Noregul
ē
jiet datora vad
ī
bas panel
ī
(
control panel
) izš
ķ
irtsp
ē
ju un ekr
ā
na atsvaidzes
intensit
ā
ti, k
ā
aprakst
ī
ts t
ā
l
ā
k, lai ieg
ū
tu optim
ā
lu att
ē
la kvalit
ā
ti. Att
ē
la kvalit
ā
te ekr
ā
n
ā
var
b
ū
t nestabila, ja TFT-LCD nav iesp
ē
jama vislab
ā
k
ā
att
ē
la kvalit
ā
te.
Izš
ķ
irtsp
ē
ja: 1280 x 1024
Vertik
ā
l
ā
frekvence (atsvaidzes intensit
ā
te): 60 Hz
2.
Šaj
ā
produkt
ā
ietilpst TFT LCD panelis, kas izgatavots modern
ā
pusvad
ī
t
ā
ju tehnolo
ģ
ij
ā
ar
precizit
ā
tes r
ā
d
ī
t
ā
ju 99,999%. Ta
č
u dažk
ā
rt sarkanie, za
ļ
ie, zilie un baltie pikse
ļ
i š
ķ
iet
spilgti, vai ar
ī
var b
ū
t saskat
ā
mi melnie piekse
ļ
i. Tas nelieciena par sliktu kvalit
ā
ti, un j
ū
s
bez baž
ā
m varat lietot produktu.
Piem
ē
ram – šaj
ā
produkt
ā
ir 3,932,160 TFT LCD pikse
ļ
i.
3.
Kad t
ī
r
ā
t monitoru un pane
ļ
a
ā
r
ē
jo virsmu, l
ū
dzu, lietojiet nelielu t
ī
r
ī
šanas l
ī
dzek
ļ
a
daudzumu, uzkl
ā
jot un nospodrinot ar m
ī
ksta un sausa auduma gabali
ņ
a pal
ī
dz
ī
bu.
Ner
ī
kojieties ar sp
ē
ku, t
ī
rot LCD, bet tikai viegli paberziet. Ja t
ī
r
ī
šanu veic p
ā
r
ā
k stipri, uz
t
ā
var rasties plankums.
4.
Ja att
ē
la kvalit
ā
te neš
ķ
iet apmierinoša, varat pan
ā
kt lab
ā
ku att
ē
la kvalit
ā
ti, izpildot funkciju
“autom
ā
tisk
ā
noregul
ē
šana
ekr
ā
na displej
ā
, kas par
ā
d
ā
s tad, kad tiek nospiesta loga
sl
ē
gšanas poga. Ja ar
ī
p
ē
c autom
ā
tisk
ā
s noregul
ē
šanas ir trauc
ē
jumi, izmantojiet
FINE/COARSE (smalk
ā
s/rupj
ā
s) noregul
ē
šanas funkciju.
5.
Ja ilg
ā
k
ā
laika period
ā
j
ū
s redzat fiks
ē
tu ekr
ā
nu, var par
ā
d
ī
ties neskaidrs vai sapl
ū
dis
att
ē
ls.
Ja ilg
ā
ku laiku esat prom no monitora, nomainiet rež
ī
mu uz ener
ģ
ijas taup
ī
t
ā
ju, vai ar
ī
iestatiet kust
ī
ga att
ē
la ekr
ā
nsaudz
ē
t
ā
ju.
Sample
This manual is suitable for devices