Samsung 150N user manual download (Page 58 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 60
Service
Termini
Regul
ē
joši
nosac
ī
jumi
Natural Color
Lab
ā
ka att
ē
la
pan
ā
kšana
Autorties
ī
bas
"Natural Color" programmat
ū
ra
Viena no probl
ē
m
ā
m, lietojot datoru, ir t
ā
, ka kr
ā
sas, kuras izdruk
ā
druk
ā
t
ā
js, vai t
ā
s, kuras
nosken
ē
skeneris vai digit
ā
lais fotoapar
ā
ts, nav t
ā
das pašas, k
ā
das tiek par
ā
d
ī
tas monitor
ā
.
"Natural Color" programmat
ū
ra ir š
ī
s probl
ē
mas atrisin
ā
jums. T
ā
ir kr
ā
su administr
ē
šanas
sist
ē
ma, kuru izstr
ā
d
ā
jusi komp
ā
nija 'Samsung Electronics' sadarb
ī
b
ā
ar Korejas Elektronikas &
Telekomunik
ā
ciju Izp
ē
tes Instit
ū
tu (ETRI) (Korea Electronics & Telecommunications Research
Institute (ETRI)). Š
ī
sist
ē
ma ir pieejama tikai komp
ā
nijas 'Samsung' ražotajos monitoros, un t
ā
veido t
ā
das pašas kr
ā
sas, k
ā
das ir druk
ā
tiem vai sken
ē
tiem att
ē
liem.
Lai ieg
ū
tu papildus inform
ā
ciju, šaj
ā
datorprogramm
ā
nospiediet Help (F
1
).
K
ā
uzinstal
ē
t "Natural Color" programmat
ū
ru
Ievietojiet diskdzin
ī
disku, kas iek
ļ
auts Samsung monitora komplekt
ā
cij
ā
. Tad tiks par
ā
d
ī
ts
programmas instal
ā
cijas incializ
ā
cijas ekr
ā
ns. Inicializ
ā
cijas ekr
ā
n
ā
noklikš
ķ
iniet uz "Natural
Color", lai uzinstal
ē
tu "Natural Color" programmat
ū
ru. Lai programmu uzinstal
ē
tu manu
ā
li,
ievietojiet diskdzin
ī
disku, kas iek
ļ
auts Samsung monitora komplekt
ā
cij
ā
, noklikš
ķ
iniet sist
ē
mas
Windows pogu Start, un tad izv
ē
lieties [Execute].
Ievadiet D:\color\eng\setup.exe un nospiediet tausti
ņ
u .
(Ja diskdzinis, kur
ā
ievietoj
ā
t disku, nav D:\, ievadiet attiec
ī
go diskdzini.)
K
ā
izdz
ē
st "Natural Color" programmat
ū
ru
Ieejiet [Setting]/[Control Panel] izv
ē
ln
ē
[Start], un tad ar dubultklikš
ķ
i noklikš
ķ
iniet [Add/Delete a
program].
Sarakst
ā
atlasiet "Natural Color" programmat
ū
ru, un tad noklikš
ķ
iniet uz pogas [Add/Delete].
Sample
This manual is suitable for devices