Samsung 150N user manual download (Page 51 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 60
Service
Termini
Regul
ē
joši
nosac
ī
jumi
Natural Color
Lab
ā
ka att
ē
la
pan
ā
kšana
Autorties
ī
bas
Punktiestatne
Monitora att
ē
ls tiek veidots no sarkaniem, za
ļ
iem un ziliem punktiem. Jo punkti ir cieš
ā
k kop
ā
, jo
augst
ā
ka ir izš
ķ
irtsp
ē
ja. At
ā
lums starp vienas kr
ā
sas punktiem tiek saukts par 'punktiestatni'.
M
ē
rvien
ī
ba: mm
Vertik
ā
l
ā
frekvence
Lai var
ē
tu tikt rad
ī
ts att
ē
ls, un lietot
ā
js to var
ē
tu redz
ē
t, ekr
ā
nam ir j
ā
tiek atjaunotam
(p
ā
rz
ī
m
ē
tam) vair
ā
kas reizes sekund
ē
. Š
ī
s atk
ā
rtošanas biežumu sekund
ē
sauc par 'Vertik
ā
lo
frekvenci' jeb 'Atsvaidzes intensit
ā
ti'. M
ē
rvien
ī
ba: Hz
Piem
ē
rs: Ja viena in t
ā
pati gaismas str
ē
le atk
ā
rtojas 60 reizes sekund
ē
, t
ā
s m
ē
rvien
ī
ba tiek
apz
ī
m
ē
ta k
ā
60 Hz. Šaj
ā
gad
ī
jum
ā
ir iesp
ē
jams nov
ē
rot ekr
ā
na
ņ
irb
ē
šanu. Lai no š
ī
s
probl
ē
mas izvair
ī
tos, past
ā
v ne
ņ
irb
ē
šanas rež
ī
ms, kam vertik
ā
l
ā
frekvence ir liel
ā
ka
par 70 Hz.
Horizont
ā
l
ā
frekvence
Laiks, k
ā
ds nepieciešams, lai nosken
ē
tu ekr
ā
na l
ī
niju horizont
ā
li no lab
ā
s malas l
ī
dz kreisajai
malai, tiek saukts par 'Horizont
ā
lo Ciklu'. Horizont
ā
lajam ciklam pret
ē
js skaitlis tiek saukts par
'Horizont
ā
lo frekvenci'. M
ē
rvien
ī
ba: kHz
Rindsec
ī
g
ā
izv
ē
rse un rindp
ā
rl
ē
ces izv
ē
rse
Horizont
ā
lo l
ī
niju par
ā
d
ī
šana ekr
ā
n
ā
to atrašan
ā
s k
ā
rt
ī
b
ā
tiek saukta par 'rindsec
ī
go izv
ē
rsi',
turpret
ī
nep
ā
ra l
ī
niju par
ā
d
ī
šana vispirms un p
ā
ra l
ī
niju par
ā
d
ī
šana p
ē
c tam tiek saukta par
'rindp
ā
rl
ē
ces izv
ē
rsi'. Vairum
ā
monitoru, lai nodrošin
ā
tu skaidru att
ē
lu, tiek izmantota rindsec
ī
g
ā
izv
ē
rse. Rindp
ā
rl
ē
ces izv
ē
rse tiek izmantota televizoros.
Standarts "Plug & Play"
Š
ī
ir funkcija, kas lietot
ā
jam nodrošina vislab
ā
k
ā
s kvalit
ā
tes att
ē
lu, liekot datoram un monitoram
apmain
ī
ties ar inform
ā
ciju autom
ā
tiski. Šis monitors, attiec
ī
b
ā
uz funkciju 'Plug & Play', atbilst
starptautiskajam standartam 'VESA DCC'.
Izš
ķ
irtsp
ē
ja
Vertik
ā
lo un horizont
ā
lo punktu skaits, kas veido ekr
ā
na att
ē
lu, tiek saukts par 'izš
ķ
irtsp
ē
ju'. Šis
skaitlis nor
ā
da uz displeja precizit
ā
ti. Augsta izš
ķ
irtsp
ē
ja dod iesp
ē
ju izpild
ī
t daudzus
uzdevumus, jo tiek dots vair
ā
k inform
ā
cijas par ekr
ā
n
ā
par
ā
d
ī
to att
ē
lu.
Piem
ē
rs: Ja izš
ķ
irtsp
ē
ja ir
1
280 X
1
024, tas noz
ī
m
ē
, ka ekr
ā
na att
ē
ls sast
ā
v no
1
280
horizont
ā
liem punktiem (horizont
ā
l
ā
izš
ķ
irtsp
ē
ja) un
1
024 vertik
ā
l
ā
m l
ī
nij
ā
m (vertik
ā
l
ā
izš
ķ
irtsp
ē
ja).
Sample
This manual is suitable for devices