Samsung 150N user manual download (Page 5 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 60
Nosac
ī
jumi
Str
ā
vas padeve
Uzst
ā
d
ī
šana
T
ī
r
ī
šana
Cits
Monitora korpusa un TFT-LCD ekr
ā
na virsmas t
ī
r
ī
šanai izmantojiet viegli
samitrin
ā
tu m
ī
ksta auduma gabali
ņ
u.
Nesmidziniet t
ī
r
ī
t
ā
ju tieši uz monitora.
Ieteicamo t
ī
r
ī
t
ā
ju uzkl
ā
jiet ar m
ī
ksta auduma pal
ī
dz
ī
bu.
Ja savienot
ā
js starp kontaktdakšu un ligzdu ir net
ī
rs vai putek
ļ
ains,
r
ū
p
ī
gi to not
ī
riet ar sausas dr
ā
nas pal
ī
dz
ī
bu.
Net
ī
rs savienot
ā
js var izrais
ī
t elektrošoku vai aizdegšanos.
Nenovietojiet uz monitora
ū
dens gl
ā
zes,
ķī
miskas vielas vai s
ī
kus
met
ā
la priekšmetus.
Tas var izrais
ī
t boj
ā
jumus, elektrošoku vai aizdegšanos.
Ja monitor
ā
iek
ļū
st
ā
r
ē
jas vielas, atvienojiet str
ā
vas padevi un tad
sazinieties ar apkalpošanas centru
.
Sample
This manual is suitable for devices