Samsung 150N user manual download (Page 46 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 60
Visp
ā
r
ē
j
ā
specifik
ā
cija
Ener
ģ
ijas taup
ī
t
ā
js
Iepriek°
iestat
ī
tie laika
re±
ī
mi
Ja sign
ā
ls, kur° tiek sa
ņ
emts no datora, ir t
ā
ds pats k
ā
sekojo°ie Iepriek° iestat
ī
tie laika re±
ī
mi,
ekr
ā
ns tiks piem
ē
rots autom
ā
tiski. Ta
č
u, ja sign
ā
ls at°
ķ
iras, ekr
ā
ns var k
ļū
t tuk°s, kaut ar
ī
ener
ģ
ijas
indikatora lampi
ņ
a ir iedegta. Vadieties p
ē
c videokartes rokasgr
ā
matas, lai noregul
ē
tu ekr
ā
nu
sekojo°i.
1. Tabula. Iepriek° iestat
ī
tie laika re±
ī
mi
Displeja r
ā
d
ī
°anas
re±
ī
ms
Horizont
ā
l
ā
frekvence
(kHz)
Vertik
ā
l
ā
frekvence
(kHz)
Pikse
ļ
u takt
ē
t
ā
js
(MHz)
Sinhroniz
ā
cijas
polarit
ā
te
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
SUN, 1280 x 1024
81,129
76,106
135,00
-/-
Horizont
ā
l
ā
frekvence
Laiks, kas nepiecie°ams, lai nosken
ē
tu vienu l
ī
niju no lab
ā
s malas l
ī
dz
kreisajai malai pa horizont
ā
li, tiek saukts par ’Horizont
ā
lo ciklu’, un
horizont
ā
lajam ciklam pret
ē
js skaitlis tiek saukts par ’Horizont
ā
lo
frekvenci’. M
ē
rvien
ī
ba: kHz
Vertik
ā
l
ā
frekvence
L
ī
dz
ī
gi fluoresc
ē
jo°ajai lampai, lai lietot
ā
jam par
ā
d
ī
tu att
ē
lu, ekr
ā
nam °is
att
ē
ls ir j
ā
atk
ā
rto daudzas reizes sekund
ē
. ²
ī
s atk
ā
rto°anas bie±umu
sekund
ē
sauc par ’Vertik
ā
lo frekvenci’ jeb ’Atsvaidzes intensit
ā
ti’.
M
ē
rvien
ī
ba: Hz
SyncMaster 173T/193T/170N/171N/172N/173N/191N/192N/193N/191T plus
Sample
This manual is suitable for devices