Samsung 150N user manual download (Page 45 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 60
Galven
ā
> Specifik
ā
cijas > Ener
ģ
ijas taup
ī
t
ā
js
Visp
ā
r
ē
j
ā
specifik
ā
cija
Ener
ģ
ijas
taup
ī
t
ā
js
Iepriekš iestat
ī
tie
laika rež
ī
mi
Šaj
ā
monitor
ā
ir ieb
ū
v
ē
ta ener
ģ
ijas p
ā
rvald
ī
bas sist
ē
ma, saukta par "PowerSaver" (Ener
ģ
ijas
taup
ī
t
ā
js). Š
ī
sist
ē
ma ietaupa ener
ģ
ijas pat
ē
ri
ņ
u, p
ā
rsl
ē
dzot monitoru uz zemu ener
ģ
ijas pat
ē
ri
ņ
a
rež
ī
mu, kad tas noteiktu laika periodu netiek lietots. Monitors autom
ā
tiski tiek atgriezts norm
ā
las
darb
ī
bas st
ā
vokl
ī
, ja tiek pakustin
ā
ta datora pele vai tastat
ū
r
ā
nospiests tausti
ņ
š. Ener
ģ
ijas
taup
ī
šanas nol
ū
kos IZSL
Ē
DZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai ar
ī
, kad ilg
ā
ku laiku tam
nepiev
ē
ršat uzman
ī
bu. Funkcija "PowerSaver" darbojas ar VESA DPMS sader
ī
gu dator
ā
instal
ē
tu
videokarti. Lai šo iesp
ē
ju uzst
ā
d
ī
tu, izmantojiet dator
ā
instal
ē
tu util
ī
tprogrammu.
St
ā
voklis
Norm
ā
la darb
ī
ba
Ener
ģ
ijas taup
ī
bas
rež
ī
ms EPA/ENERGY
2000
Izsl
ē
gts
(120Vac)
(Str
ā
vas padeves
poga)
Str
ā
vas padeves
indikators
Za
ļ
š
Za
ļ
š, mirgojošs
Melns
Ener
ģ
ijas pat
ē
ri
ņ
š
Maz
ā
k par 30W
Maz
ā
k par 2W
Maz
ā
k par 1W
Šis monitors ir saska
ņā
ar EPA E
NERGY
S
TAR
®
un ENERGY2000, ja tas tiek
lietots datoram, kas apr
ī
kots ar VESA DPMS funkcionalit
ā
ti.
K
ā
komp
ā
nijas E
NERGY
S
TAR
®
partneris, SAMSUNG nosaka, ka šis produkts
atbilst E
NERGY
S
TAR
®
direkt
ī
v
ā
m par ener
ģ
ijas efektivit
ā
ti.
SyncMaster 150N/151N/152N/153T
Sample
This manual is suitable for devices