Samsung 150N user manual download (Page 44 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 60
Visp
ā
r
ē
j
ā
specifik
ā
cija
Ener
ģ
ijas
taup
ī
t
ā
js
Iepriek° iestat
ī
tie
laika re±
ī
mi
²aj
ā
monitor
ā
ir ieb
ū
v
ē
ta ener
ģ
ijas p
ā
rvald
ī
bas sist
ē
ma, saukta par "PowerSaver" (Ener
ģ
ijas
taup
ī
t
ā
js). ²
ī
sist
ē
ma ietaupa ener
ģ
ijas pat
ē
ri
ņ
u, p
ā
rsl
ē
dzot monitoru uz zemu ener
ģ
ijas pat
ē
ri
ņ
a
re±
ī
mu, kad tas noteiktu laika periodu netiek lietots. Monitors autom
ā
tiski tiek atgriezts norm
ā
las
darb
ī
bas st
ā
vokl
ī
, ja tiek pakustin
ā
ta datora pele vai tastat
ū
r
ā
nospiests tausti
ņ
°. Ener
ģ
ijas
taup
ī
°anas nol
ū
kos IZSL
Ē
DZIET monitoru, kad tas nav nepiecie°ams, vai ar
ī
, kad ilg
ā
ku laiku tam
nepiev
ē
r°at uzman
ī
bu. Funkcija "PowerSaver" darbojas ar VESA DPMS sader
ī
gu dator
ā
instal
ē
tu
videokarti. Lai °o iesp
ē
ju uzst
ā
d
ī
tu, izmantojiet dator
ā
instal
ē
tu util
ī
tprogrammu.
St
ā
voklis
Norm
ā
la
darb
ī
ba
Ener
ģ
ijas
taup
ī
bas re°
ī
ms
EPA/ENERGY
2000
Izsl
ē
gts
(120Vac)
(Str
ā
vas
padeves poga)
Str
ā
vas
padeves
indikators
Za
ļ
°
Za
ļ
°, mirgojo°s
Melns
Ener
ģ
ijas
pat
ē
ri
ņ
°
Maz
ā
k par 4
5
W
Maz
ā
k par 2W
Maz
ā
k par 1W
²is monitors ir saska
ņā
ar EPA E
NERGY
S
TAR
un ENERGY2000, ja tas tiek
lietots datoram, kas apr
ī
kots ar VESA DPMS funkcionalit
ā
ti.
K
ā
komp
ā
nijas E
NERGY
S
TAR
partneris, SAMSUNG nosaka, ka °is produkts
atbilst E
NERGY
S
TAR
direkt
ī
v
ā
m par ener
ģ
ijas efektivit
ā
ti.
St
ā
voklis
Norm
ā
la
darb
ī
ba
Ener
ģ
ijas
taup
ī
bas re°
ī
ms
EPA/ENERGY
2000
Izsl
ē
gts
(120Vac)
(Str
ā
vas
padeves poga)
Str
ā
vas
padeves
indikators
Za
ļ
°
Za
ļ
°, mirgojo°s
Melns
Ener
ģ
ijas
pat
ē
ri
ņ
°
Maz
ā
k par 4
2
W
Maz
ā
k par 2W
Maz
ā
k par 1W
SyncMaster 170N/171N/172N/173N/173T/193T/191T plus
SyncMaster 191N/192N/193N
Sample
This manual is suitable for devices