Samsung 150N user manual download (Page 42 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 60
Galven
ā
> Specifik
ā
cijas > Visp
ā
r
ē
j
ā
specifik
ā
cija
Visp
ā
r
ē
j
ā
specifik
ā
cija
Ener
ģ
ijas taup
ī
t
ā
js
Iepriekš iestat
ī
tie
laika rež
ī
mi
Visp
ā
r
ē
ji
Mode
ļ
a nosaukums
LCD panelis
Izm
ē
rs
15,0 colla pa diagon
ā
li
Displeja laukums
304,1 (horizont
ā
li) x 228,1 (vertik
ā
li)
Pikse
ļ
u izm
ē
rs
0,297 (horizont
ā
li) x 0,297 (vertik
ā
li)
Tips
a-si TFT akt
ī
v
ā
s matricas displejs
Skata le
ņķ
is
140(horizont
ā
li) / 115(vertik
ā
li)
Sinhroniz
ā
cija
Horizont
ā
li
30 ~ 61 kHz
Vertik
ā
li
56 ~ 75 Hz
Displeja kr
ā
sa
16.194.277
Izš
ķ
irtsp
ē
ja
Optim
ā
l
ā
izš
ķ
irtsp
ē
ja
1024 x 768 @ 60Hz
Maksim
ā
l
ā
izš
ķ
irtsp
ē
ja
1024 x 768 @ 75Hz
Ieejas sign
ā
ls, nobeigtais
RGB analogs 0,7 Vpp, pozit
ī
vs, 75 omi.
Atseviš
ķ
a H/V sinhroniz
ā
cija, salikta
, sinhroniz
ā
cija p
ē
c za
ļā
(opcija)
TTL l
ī
menis pozit
ī
vs vai negat
ī
vs
Maksim
ā
lais pikse
ļ
u takt
ē
t
ā
js
80 MHz
Str
ā
vas padeve
AC 90 ~ 264V, 60/50 Hz
±
3Hz
Sign
ā
la kabelis
No
ņ
emams D-sub kabelis ar 15 kontaktiem abos galos
Ener
ģ
ijas pat
ē
ri
ņ
š
Maz
ā
k par 30W
Izm
ē
ri (Plaumst x Garums x Augstums) / Svars
339,8 x 152,0 x 342,5 mm / 3,2kg
339,8 x 55,0 x 266,3 mm (Bez stat
ņ
a)
VESA mont
ā
žas saskarne
75 mm x 75 mm (ja j
ā
lieto speci
ā
li mont
ā
žas elementi, piem
ē
ram – plecs).
Vides apsv
ē
rumi
Darb
ī
ba
Temperat
ū
ra: 50
°
F ~ 104
°
F(10
°
C ~ 40
°
C)
Mitrums: 10% ~ 80%, nekondens
ē
jošs
Uzglab
ā
šana
Temperat
ū
ra: -4
°
F ~113
°
F (-20
°
C ~ 45
°
C)
Mitrums: 5% ~ 95%, nekondens
ē
jošs
Pie
ņ
emami punkti
Šaj
ā
produkt
ā
ietilpst TFT LCD panelis, kas izgatavots modern
ā
pusvad
ī
t
ā
ju tehnolo
ģ
ij
ā
ar
precizit
ā
tes r
ā
d
ī
t
ā
ju 99,999%. Ta
č
u dažk
ā
rt sarkanie, za
ļ
ie, zilie un baltie pikse
ļ
i š
ķ
iet spilgti, vai ar
ī
SyncMaster 150N
/151N/152N
H/V sinhroniz
ā
cija
Sample
This manual is suitable for devices