Samsung 150N user manual download (Page 4 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 60
Nosac
ī
jumi
Str
ā
vas padeve
Uzst
ā
d
ī
šana
T
ī
r
ī
šana
Cits
Neaizkl
ā
jiet monitora ventil
ā
cijas atveres.
Nepietiekama ventil
ā
cija var izrais
ī
t boj
ā
jumus vai aizdegšanos.
Novietojiet monitoru viet
ā
, kur ir mazs mitruma un putek
ļ
u
daudzums.
Pret
ē
j
ā
gad
ī
jum
ā
monitora iekšien
ē
var rasties
ī
ssavienojums vai
aizdegšan
ā
s.
Nenometiet monitoru p
ā
rvietošanas laik
ā
.
Tas var saboj
ā
t produktu vai nodar
ī
t miesas boj
ā
jumus.
Novietojiet monitoru uz plakanas un stabilas virsmas.
Kr
ī
tot monitors var rad
ī
t ievainojumus.
Novietojiet monitoru uzman
ī
gi.
Tas var tikt saboj
ā
ts.
Nenovietojiet monitoru ar priekšpusi uz leju.
Var tikt saboj
ā
ts kr
ā
su monitora displejs (TFT-LCD).
Sample
This manual is suitable for devices