Samsung 150N user manual download (Page 38 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 60
Visp
ā
r
ē
j
ā
specifik
ā
cija
Ener
ģ
ijas taup
ī
t
ā
js
Iepriek° iestat
ī
tie
laika re±
ī
mi
Visp
ā
r
ē
ji
Mode
ļ
a nosaukums
LCD panelis
Izm
ē
rs
19,0 colla pa diagon
ā
li
Displeja laukums
376,32 (horizont
ā
li) x 301,056 (vertik
ā
li)
Pikse
ļ
u izm
ē
rs
0,294 (horizont
ā
li) x 0,294 (vertik
ā
li)
Tips
a-si TFT akt
ī
v
ā
s matricas displejs
Skata le
ņķ
is
170(horizont
ā
li) / 170(vertik
ā
li)
Sinhroniz
ā
cija
Horizont
ā
li
30 ~ 81 kHz
Vertik
ā
li
56 ~ 75 Hz
Displeja kr
ā
sa
16.194.277
Iz°
ķ
irtsp
ē
ja
Optim
ā
l
ā
iz°
ķ
irtsp
ē
ja
1280 x 1024 @ 60Hz
Maksim
ā
l
ā
iz°
ķ
irtsp
ē
ja
1280 x 1024 @ 75Hz
Ieejas sign
ā
ls, nobeigtais
RGB analogs 0,7 Vpp, pozit
ī
vs, 75 omi.
Atsevi°
ķ
a H/V sinhroniz
ā
cija, salikta
TTL l
ī
menis pozit
ī
vs vai negat
ī
vs
Maksim
ā
lais pikse
ļ
u takt
ē
t
ā
js
135 MHz
Str
ā
vas padeve
AC 90 ~ 264V, 60/50 Hz
±
3Hz
Sign
ā
la kabelis
No
ņ
emams D-sub kabelis ar 15 kontaktiem abos galos
Ener
ģ
ijas pat
ē
ri
ņ
°
45W (Maksim
ā
li)
Izm
ē
ri (Plaumst x Garums x Augstums) / Svars
416,3 x 207,0 x 411,7 mm / 5,95kg
416,3 x 57,9 x 342,0 mm(Bez stat
ņ
a)
VESA mont
ā
±as saskarne
100mm x 100mm (ja j
ā
lieto speci
ā
li mont
ā
±as elementi, piem
ē
ram ² plecs).
Vides apsv
ē
rumi
Darb
ī
ba
Temperat
ū
ra: 50
°
F ~ 104
°
F(10
°
C ~ 40
°
C)
Mitrums: 10% ~ 80%, nekondens
ē
jo°s
Uzglab
ā
°ana
Temperat
ū
ra: -4
°
F ~113
°
F (-20
°
C ~ 45
°
C)
Mitrums: 5% ~ 95%, nekondens
ē
jo°s
Pie
ņ
emami punkti
³aj
ā
produkt
ā
ietilpst TFT LCD panelis, kas izgatavots modern
ā
pusvad
ī
t
ā
ju tehnolo
ģ
ij
ā
ar
precizit
ā
tes r
ā
d
ī
t
ā
ju 99,999%. Ta
č
u da±k
ā
rt sarkanie, za
ļ
ie, zilie un baltie pikse
ļ
i °
ķ
iet spilgti, vai ar
ī
var b
ū
t saskat
ā
mi melnie piekse
ļ
i. Tas nelieciena par sliktu kvalit
ā
ti, un j
ū
s bez ba±
ā
m varat lietot
SyncMaster 191N/192N/193N
H/V sinhroniz
ā
cija
,
Sample
This manual is suitable for devices