Samsung 150N user manual download (Page 35 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 60
var b
ū
t saskat
ā
mi melnie piekse
ļ
i. Tas nelieciena par sliktu kvalit
ā
ti, un j
ū
s bez ba°
ā
m varat lietot
produktu.
!
Piem
ē
ram ± ²aj
ā
produkt
ā
ir 3,932,160 TFT LCD pikse
ļ
i.
Plug and Play sp
ē
ja
³o monitoru var uzst
ā
d
ī
t jebkurai Plug & Play savietojamai sist
ē
mai. Monitora un datorsist
ē
mu
mijiedarb
ī
ba rad
ī
s vislab
ā
kos darb
ī
bas apst
ā
k
ļ
us un monitora iestat
ī
jumus. Vairum
ā
gad
ī
jumu
monitora instal
ā
cija notiks autom
ā
tiski, ja vien lietot
ā
js nev
ē
l
ē
sies izv
ē
l
ē
ties citus iestat
ī
jumus.
Multimediju modelim
Izm
ē
ri (platums x augstums x dzi
ļ
ums) / monitora pamatkorpusa svars /
k
ā
rbas svars
220 x 253 x 208 (mm)
Audio ieeja
Kreis
ā
/lab
ā
kan
ā
la stereo ligzda, 0,5 Vrms
Audio izeja
(K) 2,2W + (L) 2,2W / kop
ē
jais krop
ļ
ojumu koeficients ± 10% pie 8 omiem.
Frekven
č
u josla
40 Hz ~ 20 kHz (-3dB)
Austi
ņ
as
Maksim
ā
l
ā
izejas jauda 20mW (3,5 kompakt
ā
ligzda))
Ska
ļ
ru
ņ
i
8 omu, 2 gab., 70 x 32 mm
Piez
ī
me: Dizains un specifik
ā
cijas var main
ī
ties bez iepriek°
ē
ja br
ī
din
ā
juma.
Sample
This manual is suitable for devices