Samsung 150N user manual download (Page 31 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 60
1
.
Ja monitora tuvum
ā
atrodas zemfrekvences ska
ļ
ru
ņ
i, atvienojiet un p
ā
rvietojiet tos cit
ā
telp
ā
.
2.
Aizv
ā
ciet visas elektronisk
ā
s ier
ī
ces, piem
ē
ram radio, pulkste
ņ
us un telefonus, kas atrodas 3
p
ē
du (viena metra) att
ā
lum
ā
no monitora.
3.
Demagnetiz
ē
jiet monitoru, ja no š
ī
s zonas tiek aizv
ā
kta k
ā
da no š
ā
d
ā
m ier
ī
c
ē
m.
Monitors atjauno vizu
ā
los sign
ā
lus, kas sa
ņ
emti no PC (Datora). T
ā
d
ēļ
, ja past
ā
v probl
ē
mas
ar datoru vai videokarti, tas var likt monitoram izdzist, r
ā
d
ī
t bl
ā
vas kr
ā
sas, rad
ī
t ska
ņ
u,
Sync.Out of Range (nedarboties sinhroniz
ā
cijai), utt.. Š
ā
d
ā
gad
ī
jum
ā
vispirms p
ā
rbaudiet
probl
ē
mas c
ē
loni, un tad sazinieties ar apkalpošanas centru vai savu p
ā
rdev
ē
ju.
Monitora darb
ī
bas st
ā
vok
ļ
a noteikšana
Ja ekr
ā
n
ā
nav att
ē
la, vai ar
ī
, ja par
ā
d
ā
s zi
ņ
ojums "Video mode not supported" (sinhroniz
ā
cija
nedarbojas), atvienojiet kabeli no datora, kam
ē
r monitors v
ē
l arvien darbojas.
Ja ekr
ā
n
ā
par
ā
d
ā
s zi
ņ
ojums, vai ar
ī
, ja ekr
ā
ns paliek balts, tas noz
ī
m
ē
, ka monitors ir
darba k
ā
rt
ī
b
ā
.
Š
ā
d
ā
gad
ī
jum
ā
probl
ē
mas c
ē
loni mekl
ē
jiet dator
ā
.
Monitora novietojums un poz
ī
cija var ietekm
ē
t monitora kvalit
ā
ti un citas iesp
ē
jas.
Sample
This manual is suitable for devices