Samsung 150N user manual download (Page 30 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 60
P
ā
rbaude
Jaut
ā
jumi &
atbildes
Pašp
ā
rbaudes
iesp
ē
jas tests
Pašp
ā
rbaudes iesp
ē
jas tests
|
Br
ī
din
ā
juma Zi
ņ
ojumi
|
Vide
|
Noder
ī
gi padomi
J
ū
su monitors ir nodrošin
ā
ts ar pašp
ā
rbaudes iesp
ē
ju, kas jums
ļ
auj p
ā
rbaud
ī
t, vai j
ū
su
monitors darbojas pareizi.
1
.
Izsl
ē
dziet datoru un monitoru.
2.
Iz
ņ
emiet video kabeli no datora mugurpuses.
3.
Iesl
ē
dziet monitoru
Ja monitors darbojas pareizi, redz
ē
sit logu ar apmali un tekstu, k
ā
par
ā
d
ī
ts šaj
ā
ilustr
ā
cij
ā
.
Tr
ī
s taisnst
ū
ri šaj
ā
log
ā
ir sarkan
ā
, za
ļā
un zil
ā
kr
ā
s
ā
.
Ja k
ā
ds no lodzi
ņ
iem nepar
ā
d
ā
s, tas liecina par probl
ē
mu ar monitoru. Šis lodzi
ņ
š
par
ā
d
ā
s ar
ī
norm
ā
las darb
ī
bas laik
ā
, ja video kabelis tiek atvienots vai boj
ā
ts.
4.
Izsl
ē
dziet monitoru, un atkal pievienojiet video kabeli; tad iesl
ē
dziet monitoru un datoru.
Ja monitora ekr
ā
ns paliek tukšs p
ē
c iepriekš
ē
j
ā
s proced
ū
ras izdar
ī
šanas, p
ā
rbaudiet
video kontrolieri un datorsist
ē
mu; monitors darbojas pareizi.
Ja kaut kas nav k
ā
rt
ī
b
ā
ar ievades sign
ā
lu, uz ekr
ā
na par
ā
d
ā
s zi
ņ
ojums, vai ar
ī
tas
izdziest, kaut ar
ī
str
ā
vas padeves indikatora (LED) sign
ā
ls v
ē
l arvien deg. Zi
ņ
ojums var
nor
ā
d
ī
t, ka monitors ir
ā
rpus sken
ē
šanas diapazona, vai ar
ī
, ka nepieciešams p
ā
rbaud
ī
t
sign
ā
la kabeli.
Sample
This manual is suitable for devices