Samsung 150N user manual download (Page 3 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 60
Nosac
ī
jumi
Str
ā
vas padeve
Uzst
ā
d
ī
šana
T
ī
r
ī
šana
Cits
Ja dators netiek lietots ilg
ā
ku laiku, p
ā
rsl
ē
dziet to DPMS (displeja barošanas
p
ā
rvald
ī
bas) sist
ē
mas rež
ī
m
ā
. Ja tiek lietots ekr
ā
nsaudz
ē
t
ā
js, p
ā
rsl
ē
dziet to
akt
ī
v
ā
ekr
ā
na rež
ī
m
ā
.
Nelietojiet boj
ā
tu vai va
ļī
gu kontaktdakšu.
Tas var izrais
ī
t elektrošoku vai aizdegšanos.
Neraujiet kontaktdakšu no kontakligzdas aiz vada, k
ā
ar
ī
neaiztieciet to ar slapj
ā
m rok
ā
m.
Tas var izrais
ī
t elektrošoku vai aizdegšanos.
Izmantojiet tikai pareizi iezem
ē
tu kontaktdakšu un ligzdu.
Nepareizs iezem
ē
jums var izrais
ī
t elektrošoku vai aparat
ū
ras
boj
ā
jumus.
P
ā
rm
ē
r
ī
gi nesamezglojiet elektr
ī
bas vadu, k
ā
ar
ī
nenovietojiet uz
tiem smagus priekšmetus, kas var izrais
ī
t boj
ā
jumus.
Š
ī
noteikuma neiev
ē
rošana var izrais
ī
t elektrošoku vai
aizdegšanos.
V
ē
tras vai negaisa laik
ā
, k
ā
ar
ī
, ja monitors netiek lietots ilg
ā
ku
laiku, iz
ņ
emiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Š
ī
noteikuma neiev
ē
rošana var izrais
ī
t elektrošoku vai
aizdegšanos.
Kontaktligzd
ā
neievietojiet p
ā
r
ā
k daudz pagarin
ā
t
ā
jus vai
kontaktdakšas.
Tas var izrais
ī
t aizdegšanos.
Sample
This manual is suitable for devices