Samsung 150N user manual download (Page 29 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 60
P
ā
rbaude
Jaut
ā
jumi &
atbildes
Pašp
ā
rbaudes
iesp
ē
jas tests
Jaut
ā
jums
Atbilde
K
ā
es varu izmain
ī
t frekvenci?
Frekvenci var izmain
ī
t, p
ā
rkonfigur
ē
jot videokarti.
Iev
ē
rojiet, ka videokartes atbalsts var main
ī
ties atkar
ī
b
ā
no t
ā
, k
ā
da draivera versija tiek lietota.
(Vadieties p
ē
c datora vai videokartes rokasgr
ā
matas, lai
ieg
ū
tu detaliz
ē
t
ā
ku inform
ā
ciju.)
K
ā
es varu noregul
ē
t iz°
ķ
irtsp
ē
ju?
Sist
ē
mai Windows ME/XP/2000:
Iz°
ķ
irtsp
ē
ju iestatiet ieejot
Control Panel
,
Display
,
Settings
.
* Sazinieties ar videokartes ra±ot
ā
ju, lai ieg
ū
tu
detaliz
ē
t
ā
ku inform
ā
ciju.
K
ā
es varu iestat
ī
t funkciju "Power
Saver" (Ener
ģ
ijas taup
ī
t
ā
js)?
Sist
ē
mai Windows ME/XP/2000: Funkciju far iestat
ī
t
datora vai ekr
ā
nsaudz
ē
t
ā
ja programm
ā
BIOS-SETUP.
(Vadieties p
ē
c sist
ē
mas Windows/datora rokasgr
ā
matas).
Monitors rada ska
ņ
u, kad tas ir
iesl
ē
gts.
Ir norm
ā
li, ja met
ā
la k
ā
rba un elektromagn
ē
ts, kas ir
uzst
ā
d
ī
ti, lai blo
ķē
tu jebk
ā
dus elektromagn
ē
tiskos vi
ļņ
us,
viens uz otru iedarbojoties, rada ska
ņ
u.
K
ā
es varu not
ī
r
ī
t
ā
r
ē
jo
apvalku/ekr
ā
nu?
Atvienojiet str
ā
vas padeves vadu, un tad not
ī
riet monitoru
ar m
ī
kstu dr
ā
nu, izmantojot vai nu t
ī
r
ī
°anas l
ī
dzekli, vai
ar
ī
t
ī
ru
ū
deni.
Neatst
ā
jiet °
ķī
duma paliekas, k
ā
ar
ī
nenoskr
ā
p
ē
jiet
korpusu. Nepie
ļ
aujiet, ka monitora iek°pus
ē
iek
ļū
tu
ū
dens.
Sample
This manual is suitable for devices