Samsung 150N user manual download (Page 28 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 60
Multimediju modelim
Simptoms
Risin
ā
jumi
Ska
ņ
as nav.
R
ū
p
ī
gi sasl
ē
dziet monitora ieejas stereo sign
ā
la ligzdu ar
datora izejas stereo sign
ā
la ligzdu, izmantojot ska
ņ
as kabeli,
vai ar
ī
noregul
ē
jiet ska
ļ
umu.
Ska
ņ
a ir p
ā
r
ā
k klusa.
Pagrieziet ska
ļ
uma regulatoru l
ī
dz maksim
ā
lajam l
ī
menim.
Ja ska
ņ
a ir p
ā
r
ā
k klusa pat tad, kad iestat
ī
ts maksim
ā
lais
ska
ņ
as l
ī
menis, noregul
ē
jiet ska
ļ
umu ska
ņ
as kartei vai datora
programm
ā
s.
Ska
ņ
a ir p
ā
r
ā
k griez
ī
ga.
Mazliet pazeminiet ska
ļ
umu.
Ja lietojat
ā
r
ē
jo mikrofonu, noregul
ē
jiet ska
ļ
umu, pie tam
j
ā
atrodas zin
ā
m
ā
att
ā
lum
ā
no ska
ļ
ru
ņ
a.
Ska
ņ
a ir neskan
ī
ga.
No jauna noregul
ē
jiet zem
ā
s un augst
ā
s frekvences.
Ska
ņ
a ir krop
ļ
ota.
Pazeminiet ska
ļ
umu.
Novietojiet zem monitora stat
ņ
a ±urn
ā
lu vai k
ā
du paliktni.
Ja ar monitoru rodas probl
ē
mas, p
ā
rbaudiet sekojo°o.
1.
P
ā
rbaudiet, vai str
ā
vas padeves vads un kabelis ir pareizi pievienoti datoram.
2.
P
ā
rbaudiet, vai p
ā
rstart
ē
jot dators nop
ī
kst vair
ā
k nek
ā
3 reizes.
(Ja tas p
ī
kst vair
ā
k nek
ā
3 reizes, pieprasiet datora m
ā
tes plates apkalpes servisu.)
3.
Ja esat uzinstal
ē
jis jaunu videokarti vai salicis jaunu datoru, p
ā
rbaudiet vai ir uzinstal
ē
ts
adaptera (video) draiveris un monitora draiveris.
4.
P
ā
rbaudiet, vai ekr
ā
na sken
ē
°anas proporcija ir iestat
ī
ta 75Hz vai 85Hz.
(Nep
ā
rsniedziet 60Hz, lietojot maksim
ā
lo iz°
ķ
irtsp
ē
ju.)
5.
Ja jums ir probl
ē
mas ar adaptera (video) draivera uzinstal
ē
°anu, p
ā
rstart
ē
jiet datoru re±
ī
m
ā
"Safe Mode", no
ņ
emiet komponentu "Display Adapter" (Displeja Adapteris) izv
ē
ln
ē
"
Control
Panel (Vad
ī
bas Panelis)
,
System (Sist
ē
ma)
,
Device Administrator (Iek
ā
rtu
administrators)
", un tad p
ā
rstart
ē
jiet datoru, lai p
ā
rinstal
ē
tu adaptera (video) draiveri.
Piez
ī
me:
Ja probl
ē
mas rodas atk
ā
rtoti,
sazinieties ar autoriz
ē
to apkalpes centru
.
Sample
This manual is suitable for devices