Samsung 150N user manual download (Page 27 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 60
tipa videokartes neizs
ū
ta video
sign
ā
lus. Pievienojiet DVI kabeli un
tad p
ā
rstart
ē
jiet sist
ē
mu.
Es neredzu ekr
ā
na
displeju (OSD).
Vai j
ū
s esat sl
ē
dzis
Ekr
ā
na
displeja (OSD)
izv
ē
lni, lai
netiktu veiktas izmai
ņ
as?
Atsl
ē
dziet OSD, vismaz 10 sekundes
turot nospiestu MENU (Izv
ē
lne)
pogu.
Ekr
ā
ns r
ā
da
nepareizas kr
ā
sas
vai tikai melnbaltu
att
ē
lu.
Vai ekr
ā
ns r
ā
da tikai vienu
kr
ā
su, it k
ā
l
ū
kojoties uz ekr
ā
nu
caur celof
ā
na pap
ī
ru?
P
ā
rbaudiet sign
ā
la kabe
ļ
a
savienojumu.
P
ā
rliecinieties, vai video karte ir
piln
ī
b
ā
ievietota slot
ā
.
Vai ekr
ā
na kr
ā
sas k
ļ
uvu°as
nepareizas p
ē
c programmas
palai°anas vai p
ē
c
lietojumprogrammu k
ļū
das?
P
ā
rstart
ē
jiet datoru.
Vai videokarte ir uzst
ā
d
ī
ta
pareizi?
Uzst
ā
diet videokarti, vadoties p
ē
c
videokartes rokasgr
ā
matas.
Ekr
ā
ns p
ē
ņ
i ir
k
ļ
uvis
nenol
ī
dzsvarots.
Vai esat main
ī
jis videokarti vai
draiveri?
Lietojot ekr
ā
na displeju (OSD),
noregul
ē
jiet att
ē
la poz
ī
ciju un
lielumu.
Vai esat noregul
ē
jis monitora
iz°
ķ
irtsp
ē
ju vai frekvenci?
Noregul
ē
jiet iz°
ķ
irtsp
ē
ju un frekvenci
videokart
ē
.
(Vadieties p
ē
c
Iepriek° iestat
ī
tie
displeja re±
ī
mi
).
Ekr
ā
ns var b
ū
t nesabalanc
ē
ts p
ē
c videokartes sign
ā
lu cikla.
Noregul
ē
jiet poz
ī
ciju, vadoties p
ē
c ekr
ā
na displeja (OSD).
Ekr
ā
nam nav fokusa
vai ekr
ā
na displeju
(OSD) nevar
noregul
ē
t.
Vai esat noregul
ē
jis monitora
iz°
ķ
irtsp
ē
ju vai frekvenci?
Noregul
ē
jiet videokartes iz°
ķ
irtsp
ē
ju
un frekvenci.
(Vadieties p
ē
c
Iepriek° iestat
ī
tie
displeja re±
ī
mi
).
Ekr
ā
ns ir da
ļē
ji
deform
ē
ts.
Vai tuvum
ā
atrodas k
ā
ds
magn
ē
tisks priek°mets,
piem
ē
ram adapteris, ska
ļ
runis
vai augstsprieguma vads?
Ieejiet ekr
ā
na displej
ā
(OSD), un
izpildiet funkciju
"Degauss" (Demagnetiz
ē
t).
Turiet monitoru t
ā
l
ā
k no jebk
ā
diem
magn
ē
tiskiem produktiem.
Str
ā
vas padeves
indikators mirgo,
ta
č
u ekr
ā
n
ā
nav
redzami nek
ā
di
att
ē
li.
Vai, izv
ē
ln
ē
p
ā
rbaudot re±
ī
mu
"Display Timing" (Displeja
Laiks), frekvence ir noregul
ē
ta
pareizi?
Noregul
ē
jiet frekvenci pareizi,
vadoties p
ē
c videokartes
rokasgr
ā
matas un
Iepriek°
iestat
ī
tajiem displeja re±
ī
miem
.
(Maksim
ā
l
ā
frekvence iz°
ķ
irtsp
ē
j
ā
var main
ī
ties atkar
ī
b
ā
no produkta.)
Ekr
ā
n
ā
tiek r
ā
d
ī
tas
tikai 16 kr
ā
sas.
Ekr
ā
na kr
ā
sas ir
main
ī
ju°
ā
s p
ē
c
videokartes mai
ņ
as.
Vai sist
ē
mas "Windows" kr
ā
sas
ir iestat
ī
tas pareizi?
Sist
ē
mai Windows ME/XP/2000 :
Kr
ā
sas pareizi iestatiet ieejot
Control
Panel
,
Display
,
Settings
.
Vai videokarte ir uzst
ā
d
ī
ta
pareizi?
Uzst
ā
diet videokarti, vadoties p
ē
c
videokartes rokasgr
ā
matas.
Tiek r
ā
d
ī
ts
zi
ņ
ojums, kur
ā
las
ā
ms
"Unrecognized
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
found" ("Neatpaz
ī
ts
monitors, atrasts
Plug & Play (VESA
Vai esat uzinstal
ē
jis monitora
draiveri?
Uzinstal
ē
jiet monitora draiveri
saska
ņā
ar draivera instal
ā
cijas
instrukcij
ā
m.
Skatiet videokartes
rokagr
ā
matu, lai p
ā
rliecin
ā
tos,
ka funkcija Plug & Play (VESA
DDC) tiek atbalst
ī
ta.
Uzinstal
ē
jiet monitora draiveri
saska
ņā
ar draivera instal
ā
cijas
instrukcij
ā
m.
DDC) monitors") .
Sample
This manual is suitable for devices