Samsung 150N user manual download (Page 26 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 60
P
ā
rbaude
Jaut
ā
jumi &
atbildes
Pašp
ā
rbaudes
iesp
ē
jas tests
Pirms zvan
ī
šanas apkalpošanas centram, p
ā
rbaudiet šaj
ā
noda
ļā
ietverto inform
ā
ciju, lai
p
ā
rliecin
ā
tos vai nav iesp
ē
jams atrisin
ā
t probl
ē
mu saviem sp
ē
kiem. Ja jums nepieciešama
pal
ī
dz
ī
ba, zvaniet uz garantijas kart
ē
nor
ā
d
ī
to telefona numuru,
inform
ā
cijas noda
ļ
as
telefonu vai sazinieties ar savu p
ā
rdev
ē
ju
.
Visp
ā
r
ē
ji
Simptoms
P
ā
rbaude
Risin
ā
jumi
Ekr
ā
n
ā
nav att
ē
la.
Es nevaru iesl
ē
gt
monitoru.
Vai str
ā
vas padeves vads ir
pievienots pareizi?
P
ā
rbaudiet str
ā
vas padeves vada
savienojumu un pievadi.
Vai j
ū
s ekr
ā
n
ā
redzat "
No
Connection, Check Signal
Cable (Nav savienojuma,
p
ā
rbaudiet sign
ā
la kabeli)
" ?
(Savienojums izmantojot D-sub
kabeli)
P
ā
rbaudiet, lai redz
ē
tu, ka
dators ir pievienots pareizi.
(Savienojums, izmantojot DVI
kabeli)
Ja ekr
ā
n
ā
v
ē
l aizvien redzat
k
ļū
das pazinojumu, kaut ar
ī
monitors
ir pievienots pareizi, p
ā
rbaudiet, vai
monitors ir iestat
ī
ts analogaj
ā
re°
ī
m
ā
. Nospiediet Source (avota)
pogu, lai v
ē
lreiz p
ā
rbaud
ī
tu sign
ā
la
ievades avotu.
Ja str
ā
vas padeve ir iesl
ē
gta,
p
ā
rstart
ē
jiet datoru, lai
ieraudz
ī
tu s
ā
kotn
ē
jo ekr
ā
nu
(pieteik±an
ā
s ekr
ā
nu), kuru var
redz
ē
t.
Ja s
ā
kotn
ē
jais ekr
ā
ns (pieteik±an
ā
s
ekr
ā
ns) ir redzams, p
ā
rstart
ē
jiet
datoru lieto±anas re°
ī
m
ā
(re°
ī
m
ā
"safe" Windows ME/XP/2000
versijai), un tad izmainiet video
kartes frekvenci. (Skatiet
Iepriek±
iestat
ī
tie displeja re°
ī
mi
)
Piez
ī
me: Ja s
ā
kotn
ē
jais ekr
ā
ns
(pieteik±an
ā
s ekr
ā
ns nepar
ā
d
ā
s,
sazinieties ar apkalpo±anas centru
vai p
ā
rdev
ē
ju
.
Vai j
ū
s ekr
ā
n
ā
redzat "
Sync.
Out of Range (Sinhroniz
ā
cija
Nedarbojas)
"?
²o zi
ņ
ojumu j
ū
s redz
ē
siet, ja video
karte p
ā
rsniegs to maksim
ā
lo
iz±
ķ
irtsp
ē
ju un frekvenci, k
ā
du
monitors pareizi var uztvert.
Noregul
ē
jiet t
ā
du maksim
ā
lo
iz±
ķ
irtsp
ē
ju un frekvenci, k
ā
du
monitors var uztvert.
Ekr
ā
ns ner
ā
da att
ē
lu. Vai
str
ā
vas padeves indikators
monitor
ā
mirgo ar 1 sekundes
interv
ā
lu?
Monitors atrodas re°
ī
m
ā
"PowerSaver" (Ener
ģ
ijas Taup
ī
t
ā
js).
Nospiediet jebkuru tastat
ū
ras
tausti
ņ
u vai pakustiniet peli, lai
aktiviz
ē
tu monitoru un ekr
ā
n
ā
atjaunotu att
ē
lu.
Savienojums, izmantojot DVI
kabeli?
Ekr
ā
ns var b
ū
t tuk±s, ja sist
ē
ma tiek
restart
ē
ta pirms DVI kabe
ļ
a
pievieno±anas, vai ar
ī
ja DVI kabelis
tiek atvienots un tad atkal pievienots
kam
ē
r sist
ē
ma darbojas, jo noteikta
Sample
This manual is suitable for devices