Samsung 150N user manual download (Page 24 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 60
Monitora
pievieno°ana
Monitora draivera
uzinstal
ē
°ana
Mont
ē
juma
uzst
ā
d
ī
°ana
atbilsto°i VESA
standartam
Pamatnes no
ņ
em°ana
1.
Izsl
ē
dziet monitoru un atvienojiet baro°anas vadu.
2.
Nolieciet LCD monitoru uz l
ī
dzenas virsmas ar priek°pusi uz leju, apak°
ā
paliekot kaut ko
m
ī
kstu, lai aizsarg
ā
tu ekr
ā
nu.
3.
Iz
ņ
emiet divas skr
ū
ves un atdaliet statni no LCD monitora.
Pamatnes pievieno°ana
PIEZ
Ī
ME: ±im monitoram ir piem
ē
rota 100mm x 100 mm mont
ā
²as saskarnes pl
ā
tne, kas ir
savietojama ar VESA standartu.
1.
Aizmugures v
ā
ka mont
ā
²as pl
ā
tne
2.
Mont
ā
²as saskarnes pl
ā
tne
Savietojiet mont
ā
²as saskarnes pl
ā
tni ar caurumiem aizmugures v
ā
ka mont
ā
²as pl
ā
tn
ē
un
pieskr
ū
v
ē
jiet to ar
č
etr
ā
m skr
ū
v
ē
m, kas bija komplekt
ā
ar pleca tipa pamatni, pie sienas mont
ē
jamo
°arn
ī
ru vai cita veida pamatni.
Sample
This manual is suitable for devices