Samsung 150N user manual download (Page 23 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 60
Microsoft
®
Windows
®
NT Oper
ē
t
ā
jsist
ē
ma
1
.
Noklikš
ķ
iniet uz
Start
,
Settings
,
Control Panel
, un tad ar dubultklikš
ķ
i noklikš
ķ
iniet uz
ikonas "
Display
".
2
L
"Di
l
R
i
i
I f
i
"
klikš
ķ
i i
"S
i
"
d
2.
Log
ā
"Display Registration Information", noklikš
ķ
iniet uz z
ī
mnes "Settings", un tad
noklikš
ķ
iniet uz
All Display Modes
.
3.
Izv
ē
lieties rež
ī
mu, k
ā
du v
ē
laties lietot (Resolution (izš
ķ
irtsp
ē
ju), Number of colors (kr
ā
su
skaitu) un Vertical frequency (vertik
ā
lo frekvenci)), un tad noklikš
ķ
iniet uz
OK
.
4.
Noklikš
ķ
iniet uz pogas
Apply
, ja p
ē
c "Test" nospiešanas ekr
ā
ns darbojas norm
ā
li. Ja
ekr
ā
ns ner
ā
da norm
ā
li, nomainiet rež
ī
mu (zem
ā
ku izš
ķ
irtsp
ē
ju, kr
ā
sas vai frekvenci).
Piez
ī
me
: Ja z
ī
mn
ē
All Display Modes
, nav "Mode" izv
ē
lne, tad izš
ķ
irtsp
ē
ju un vertik
ā
lo
frekvenci iestatiet izmantojot
Iepriekš iestat
ī
tos displeja rež
ī
mus
, kas aprakst
ī
ti lietot
ā
ja
rokasgr
ā
mat
ā
.
Linux Oper
ē
t
ā
jsist
ē
ma
Lai izpild
ī
tu X-Window, jums nepieciešams izveidot X86Config failu, kas ir sist
ē
mas iestat
ī
juma
fails.
1
.
Nospiediet "Enter" pirmaj
ā
un otraj
ā
log
ā
p
ē
c X86Config faila palaišanas.
2.
Trešais ekr
ā
ns ir
peles iestat
ī
šanai
.
3.
Iestatiet peli savam datoram.
4.
N
ā
košais ekr
ā
ns ir
tastat
ū
ras atlas
ī
šanai
.
5.
Iestatiet tastat
ū
ru savam datoram.
6.
Trešais ekr
ā
ns ir
monitora iestat
ī
šanai
.
7.
Vispirms iestatiet savam monitoram
horizont
ā
lo frekvenci
. (Frekvenci j
ū
s varat ievad
ī
t
tieši.)
8.
Iestatiet savam monitoram
vertik
ā
lo frekvenci
. (Frekvenci j
ū
s varat ievad
ī
t tieši.)
9.
Ievadiet
monitora mode
ļ
a nosaukumu
. Š
ī
inform
ā
cija neietekm
ē
s X-Window faila izpildi.
1
0.
J
ū
s esat
pabeidzis
sava monitora uzst
ā
d
ī
šanu.
Izpildiet
X-Window p
ē
c citas nepieciešam
ā
s aparat
ū
ras uzst
ā
d
ī
šanas.
Sample
This manual is suitable for devices