Samsung 150N user manual download (Page 22 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 60
1
0.
Monitora draivera instal
ā
cija ir pabeigta.
Microsoft
®
Windows
®
2000 Oper
ē
t
ā
jsist
ē
ma
Ja j
ū
s monitor
ā
redzat redzat uzrakstu "Digital Signature Not Found", dariet š
ā
di.
1
.
Noklikš
ķ
iniet uz "
OK
" pogas log
ā
"
Insert disk
".
2.
Noklikš
ķ
iniet uz "
Browse
" pogas log
ā
"
File Needed
" .
3.
Izv
ē
lieties A:(D:\Driver), tad noklikš
ķ
iniet uz pogas "Open", un tad noklikš
ķ
iniet pogu "
OK
".
K
ā
instal
ē
t
1
.
Noklikš
ķ
iniet "
Start
" , "
Setting
" , "
Control Panel
".
2.
Ar dubultklikš
ķ
i noklikš
ķ
iniet uz ikonas "
Display
".
3.
Izv
ē
lieties z
ī
mni "
Settings
", un tad noklikš
ķ
iniet "
Advanced..
".
4.
Izv
ē
lieties "
Monitor
".
5.
Noklikš
ķ
iniet uz "
Driver
" un tad uz "
Update Driver..
", un tad noklikš
ķ
iniet uz pogas "Next".
6.
Izv
ē
lieties "
Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a
specific driver
", tad noklikš
ķ
iniet uz "
Next
", un tad noklikš
ķ
iniet "
Have disk
".
7.
Noklikš
ķ
iniet uz pogas "
Browse
", tad izv
ē
lieties A:(D:\Driver).
8.
Noklikš
ķ
iniet uz "
Open
" pogas, tad noklikš
ķ
iniet "
OK
" .
9.
Izv
ē
lieties sava monitora modeli un noklikš
ķ
iniet uz pogas "
Next
", tad noklikš
ķ
iniet uz pogas
"
Next
" .
1
0.
Noklikš
ķ
iniet uz "
Finish
" pogas, tad noklikš
ķ
iniet uz pogas "
Close
" .
Ja j
ū
s redzat logu "
Digital Signature Not Found
", noklikš
ķ
iniet uz pogas "
Yes
".
Noklikš
ķ
iniet uz "
Finish
" pogas, tad noklikš
ķ
iniet uz pogas "
Close
" .
Gad
ī
jums
1
:
Ja poga "Properties" ir neakt
ī
va, tas noz
ī
m
ē
, ka monitors ir konfigur
ē
ts pareizi.
L
ū
dzu apturiet instal
ē
šanu.
Gad
ī
jums2:
Ja poga "Properties" ir akt
ī
va, noklikš
ķ
iniet uz pogas "Properties" un turpiniet
sekot n
ā
kamajiem so
ļ
iem.
Microsoft
®
Windows
®
Millennium Oper
ē
t
ā
jsist
ē
ma
1
.
Noklikš
ķ
iniet "
Start
" , "
Setting
" , "
Control Panel
".
2.
Ar dubultklikš
ķ
i noklikš
ķ
iniet uz ikonas "
Display
".
3.
Izv
ē
lieties z
ī
mni "
Settings
", un tad noklikš
ķ
iniet uz pogas "
Advanced Properties
".
4.
Izv
ē
lieties z
ī
mni "
Monitor
".
5.
Noklikš
ķ
iniet uz "
Change
" pogas zon
ā
"
Monitor Type
" .
6.
Izv
ē
lieties "
Specify the location of the driver
".
7
Izv
ē
lieties "
Display a list of all the driver in a specific location
" tad noklikš
ķ
iniet uz
7.
Izv
ē
lieties
Display a list of all the driver in a specific location..
, tad noklikš
ķ
iniet uz
pogas "
Next
".
8.
Noklikš
ķ
iniet uz pogas "
Have Disk
"
9.
Nor
ā
diet A:\(D:\driver), un tad noklikš
ķ
iniet uz pogas "
OK
".
1
0.
Izv
ē
lieties "
Show all devices
", un atlasiet monitoru, kas atbilst tam, kuru j
ū
s pievienoj
ā
t
savam datoram, un tad noklikš
ļ
iniet uz pogas "
OK
".
11
.
Tad nospiediet pogu "
Close
" un pogu "
OK
", l
ī
dz dialoglodzi
ņ
š "Display Properties" tiek
aizv
ē
rts.
(Ja j
ū
s uz ekr
ā
na ieraug
ā
t br
ī
din
ā
jumus vai pazi
ņ
ojumus, tad izv
ē
lieties savam monitoram
opciju "Appreciate".)
Sample
This manual is suitable for devices