Samsung 150N user manual download (Page 21 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 60
5.
Noklikš
ķ
iniet "
Update Driver.. (Atjaunin
ā
t draiveri)
" un izv
ē
lieties "
Install from a list or..
(Instal
ē
t no saraksta vai..)
", un tad noklikš
ķ
iniet uz pogas "
Next (T
ā
l
ā
k)
".
6.
Atlasiet "
Don't search ,I will.. (Nemekl
ē
t, es...)
", tad noklikš
ķ
iniet "
Next (T
ā
l
ā
k)
", un tad
noklikš
ķ
iniet uz "
Have disk (Mekl
ē
t disk
ā
)
".
7.
Noklikš
ķ
iniet uz pogas "
Browse (P
ā
rl
ū
kot)
", tad izv
ē
lieties A:(D:\Driver) un mode
ļ
u sarakst
ā
atlasiet sava monitora modeli un tad noklikš
ķ
iniet uz pogas "
Next (T
ā
l
ā
k)
" .
8.
Ja j
ū
s redzat
"Message" ("Zi
ņ
ojums")
logu, tad noklikš
ķ
iniet uz
"Continue
Anyway" ("Turpin
ā
t t
ā
l
ā
k")
pogas. Tad noklikš
ķ
iniet uz pogas
"OK" ("Labi")
.
Šis monitora draiveris ir MS logo sertific
ē
ts un t
ā
instal
ē
šana nesaboj
ā
s j
ū
su sist
ē
mu.
Sertific
ē
ts draiveris b
ū
s atrodams Samsung Monitor m
ā
jas lap
ā
9.
Noklikš
ķ
iniet uz "Close (Aizv
ē
rt)" pogas, un tad noklikš
ķ
iniet "OK (Labi)" .
Sample
This manual is suitable for devices