Samsung 150N user manual download (Page 20 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 60
Monitora
pievienošana
Monitora
draivera
uzinstal
ē
šana
Mont
ē
juma
uzst
ā
d
ī
šana
atbilstoši VESA
standartam
Autom
ā
tiski
Manu
ā
li
Kad datora oper
ē
t
ā
jsist
ē
ma pieprasa monitora draiveri, ievietojiet diskdzin
ī
disku,
kas iek
ļ
auts monitora komplekt
ā
cij
ā
. Draivera uzinstal
ē
šana nedaudz atš
ķ
iras
atkar
ī
b
ā
no oper
ē
t
ā
jsist
ē
mas veida. Sekojiet attiec
ī
giem nor
ā
d
ī
jumiem, vadoties p
ē
c
t
ā
, k
ā
du oper
ē
t
ā
jsist
ē
mu izmantojat.
Sagatavojiet tukšu disku un lejupiel
ā
d
ē
jiet draivera programmat
ū
ru no interneta šeit
uzr
ā
d
ī
taj
ā
Web viet
ā
.
Interneta Web vieta:
(Worldwide)
(ASV)
(Koreja)
(
Ķī
na)
Microsoft
®
Windows
®
XP Oper
ē
t
ā
jsist
ē
ma
1
.
Ievietojiet kompaktdisku diskdzin
ī
.
2.
Noklikš
ķ
iniet uz "
Start (S
ā
kt)
" —> "
Control Panel (Vad
ī
bas panelis),
" un tad noklikš
ķ
iniet uz
"
Appearance and Themes (Izskats un t
ē
mas)
" Ikonas.
3.
Noklikš
ķ
iniet uz "
Display (Displejs)
" ikonas un izv
ē
lieties z
ī
mni "
Settings (Iestat
ī
jumi)
", un
tad noklikš
ķ
iniet "
Advanced.. (Papildus...)
".
4.
Noklikš
ķ
iniet "
Properties (Rekviz
ī
ti)
" z
ī
mn
ē
"
Monitor (Monitors)
" un izv
ē
lieties "
Driver
(Draiveris)
" z
ī
mni.
Sample
This manual is suitable for devices