Samsung 150N user manual download (Page 2 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 60
Nosac
ī
jumi
Str
ā
vas padeve
Uzst
ā
d
ī
šana
T
ī
r
ī
šana
Cits
Ar šo simbolu apz
ī
m
ē
to nor
ā
žu neiev
ē
rošana var rad
ī
t kait
ē
jumu vesel
ī
bai vai aparat
ū
ras
boj
ā
jumus.
Aizliegts
Vienm
ē
r svar
ī
gi izlas
ī
t un izprast
Neizjaukt
Atvienot kontaktdakšu no kontaktligzdas
Nepieskarties
Sazem
ē
jums, lai izvair
ī
tos no elektrošoka
Sample
This manual is suitable for devices