Samsung 150N user manual download (Page 19 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 60
4.
Noklikš
ķ
iniet uz "
Install (Instal
ē
t)
" pogas log
ā
"
Warning (Br
ī
din
ā
jums)
" .
5.
Ja j
ū
s redzat
"Message" ("Zi
ņ
ojums")
logu, tad noklikš
ķ
iniet uz
"Continue
Anyway" ("Turpin
ā
t t
ā
l
ā
k")
pogas. Tad noklikš
ķ
iniet uz pogas
"OK" ("Labi")
.
Šis monitora draiveris ir MS logo sertific
ē
ts un t
ā
instal
ē
šana nesaboj
ā
s j
ū
su sist
ē
mu.
Sertific
ē
ts draiveris b
ū
s atrodams Samsung Monitor m
ā
jas lap
ā
6.
Monitora draivera instal
ā
cija ir pabeigta.
Windows XP/2000
1
.
Ievietojiet kompaktdisku diskdzin
ī
.
2.
Noklikš
ķ
iniet uz
"Windows XP/2000 Driver" ("Windows XP/2000 Draiveris")
.
3.
Sarakst
ā
izv
ē
lieties sava monitora modeli un tad noklikš
ķ
iniet
"OK" ("Labi")
pogu.
Sample
This manual is suitable for devices