Samsung 150N user manual download (Page 18 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 60
Monitora
pievienošana
Monitora
draivera
uzinstal
ē
šana
Mont
ē
juma
uzst
ā
d
ī
šana
atbilstoši VESA
standartam
Autom
ā
tiski
Manu
ā
li
Kad datora oper
ē
t
ā
jsist
ē
ma pieprasa monitora draiveri, ievietojiet diskdzin
ī
disku, kas iek
ļ
auts monitora komplekt
ā
cij
ā
. Draivera uzinstal
ē
šana nedaudz
atš
ķ
iras atkar
ī
b
ā
no oper
ē
t
ā
jsist
ē
mas veida. Sekojiet attiec
ī
giem nor
ā
d
ī
jumiem,
vadoties p
ē
c t
ā
, k
ā
du oper
ē
t
ā
jsist
ē
mu izmantojat.
Sagatavojiet tukšu disku un lejupiel
ā
d
ē
jiet draivera programmat
ū
ru no interneta šeit
uzr
ā
d
ī
taj
ā
Web viet
ā
.
Interneta Web vieta:
(Worldwide)
(ASV)
(Koreja)
(
Ķī
na)
Windows ME
1
.
Ievietojiet kompaktdisku diskdzin
ī
.
2. Noklikš
ķ
iniet uz
"Windows ME Driver"
.
3.
Sarakst
ā
izv
ē
lieties sava monitora modeli un tad noklikš
ķ
iniet
"OK"
pogu.
4.
Noklikš
ķ
iniet uz "
Install
" pogas log
ā
"
Warning
" .
5.
Monitora draivera instal
ā
cija ir pabeigta.
Sample
This manual is suitable for devices