Samsung 150N user manual download (Page 17 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 60
Uzst
ā
d
ī
°ana ± multimediju modelis (opcija)
1.
Pievienojiet multimediju stat
ņ
a baro°anas kabeli multimediju stat
ņ
a baro°anas ligzdai monitora
aizmugur
ē
.
2.
Pievienojiet ska
ņ
as kabeli no ieejas sign
ā
la avota (ska
ņ
as kartes, datora vai CD-ROM
iek
ā
rtas).
3.
Lai klaus
ī
tos diskr
ē
ti, °eit pievienojiet austi
ņ
as.
Multimediju statnis ar ska
ļ
ru
ņ
iem
1.
Ska
ļ
ru
ņ
u baro°anas kabelis
2.
Iesl
ē
g°ana/izsl
ē
g°ana, ska
ļ
ums
3.
Zemo frekven
č
u regulators
4.
Augsto frekven
č
u regulators
5.
Stereo ieejas ligzda
6.
Austi
ņ
u ligzda
Sample
This manual is suitable for devices