Samsung 150N user manual download (Page 16 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 60
Monitora
pievienošana
Monitora draivera
uzinstal
ē
šana
Mont
ē
juma
uzst
ā
d
ī
šana
atbilstoši VESA
standartam
Uzst
ā
d
ī
°ana ± visp
ā
r
ē
ji
1.
Pievienojiet monitora str
ā
vas padeves vadu portam monitora mugurpus
ē
.
Ievietojiet monitora str
ā
vas padeves vadu tuv
ā
kaj
ā
elektr
ī
bas kontaktligzd
ā
.
2.
Pievienojiet sign
ā
la kabeli 15 kontaktu D-sub savienot
ā
jam monitora aizmugur
ē
.
3.
Pievienojiet monitoru Macintosh datoram ar D-sub savienot
ā
jkabe
ļ
a pal
ī
dz
ī
bu.
4.
Ja tas ir veca mode
ļ
a Macinotsh dators, monitoru ir j
ā
pievieno ar
ī
pa°a Mac adaptera
pal
ī
dz
ī
bu.
5.
Iesl
ē
dziet datoru un monitoru. Ja monitors r
ā
da att
ē
lu, tad uzst
ā
d
ī
°ana ir veiksm
ī
gi pabeigta.
SyncMaster 170N/171N/172N/173N/191N/192N/193N/150N/151N/152N
Sample
This manual is suitable for devices