Samsung 150N user manual download (Page 14 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 60
Uzst
ā
d
ī
°ana ± visp
ā
r
ē
ji
1.
Pievienojiet monitora str
ā
vas padeves vadu portam monitora mugurpus
ē
.
Ievietojiet monitora str
ā
vas padeves vadu tuv
ā
kaj
ā
elektr
ī
bas kontaktligzd
ā
.
2-1.
D-sub (analog
ā
) konektora izmanto°ana videokart
ē
.
Pievienojiet sign
ā
la kabeli 15 kontaktu D-sub savienot
ā
jam monitora aizmugur
ē
.
2-2.
DVI (digit
ā
l
ā
) konektora izmanto°ana videokart
ē
.
Pievienojiet DVI kabeli DVI ligzdai monitora aizmugur
ē
.
3.
Savienojums ar Machintosh datoriem.
Pievienojiet monitoru Macintosh datoram ar D-sub savienot
ā
jkabe
ļ
a pal
ī
dz
ī
bu.
4.
Ja tas ir veca mode
ļ
a Macinotsh dators, monitoru ir j
ā
pievieno ar
ī
pa°a Mac adaptera
pal
ī
dz
ī
bu.
5.
Iesl
ē
dziet datoru un monitoru. Ja monitors r
ā
da att
ē
lu, tad uzst
ā
d
ī
°ana ir veiksm
ī
gi pabeigta.
Ja vienam datoram vienlaic
ī
gi pievieno D-sub un DVI kabe
ļ
us, ekr
ā
ns var k
ļū
t tuk°s; tas atkar
ī
gs
no videokartes, kas tiek izmantota.
Ja j
ū
s datoram DVI konektoru esat pievienojis pareizi, ta
č
u ekr
ā
ns ir tuk°s vai mirgojo°s,
p
ā
rbaudiet vai monitors ir iestat
ī
ts analogaj
ā
re±
ī
m
ā
. Nospiediet Source (avota) pogu, lai v
ē
lreiz
p
ā
rbaud
ī
tu sign
ā
la ievades avotu.
Monitora
pievienošana
Monitora draivera
uzinstal
ē
šana
Mont
ē
juma
uzst
ā
d
ī
šana
atbilstoši VESA
standartam
SyncMaster 173T/193T/191T plus/153T
Sample
This manual is suitable for devices