Samsung 150N user manual download (Page 13 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 60
(Monitora mugurpuses konfigur
ā
cija var main
ī
ties atkar
ī
b
ā
no produkta.)
1. Str
ā
vas padeves
ports
Pievienojiet monitora str
ā
vas padeves vadu portam monitora
mugurpus
ē
.
2.
AudioPower - Out (opcija)
3. Sign
ā
la ports
Pievienojiet sign
ā
la kabeli 15 tapu D-sub konektoram monitora
aizmugur
ē
.
4. Tapa
Nospiediet pogu stat
ņ
a aizmugures apak°da
ļā
, lai fiks
ē
tu statni.
Piez
ī
me: Pirms fiks
ē
°anas noteikti novietojiet monitoru ar t
ā
priek°pusi uz leju uz l
ī
dzenas virsmas (nevis atbalstot uz stat
ņ
a). Ja
pogu spie± tad, kad monitora statnis balst
ā
s uz k
ā
das virsmas,
monitors var apg
ā
zties vai krist, ievainot cilv
ē
ku un saboj
ā
t pa°u
iek
ā
rtu.
a. Iesl
ē
g°anas/izsl
ē
g°anas sl
ē
dzis
Piez
ī
me:
Sk.
Monitora pievieno°ana,
lai ieg
ū
tu pla°
ā
ku inform
ā
ciju attiec
ī
b
ā
uz kabe
ļ
u
savienojumiem.
Izsai
ņ
ošana
Priekšpuse
Mugurpuse
SyncMaster 170N/171N/172N/173N/191N/192N/193N/150N/151N/152N
Sample
This manual is suitable for devices