Samsung 150N user manual download (Page 11 of 60)

Languages: Latvian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 60
1.
Poga Auto
Lietojiet °o pogu, lai autom
ā
tiski noregul
ē
tu OSD.
2.
Poga Exit
Lietojiet °o pogu, lai izietu no akt
ī
v
ā
s izv
ē
lnes vai OSD.
3.
MagicBright poga
MagicBright ir jauna funkcija, ar kuras pal
ī
dz
ī
bu var sasniegt optim
ā
lu
vizu
ā
lo vidi - saska
ņā
ar to, k
ā
ds att
ē
ls tiek par
ā
d
ī
ts ekr
ā
n
ā
. ±obr
ī
d
funkcijai ir tr
ī
s re²
ī
mi - Teksts, Internets un Izklaide. Katram no tiem jau
ir nokonfigur
ē
ts gai°uma parametrs. Pavisam vienk
ā
r°i varat izv
ē
l
ē
ties
k
ā
du no °iem trim re²
ī
miem, nospie²ot MagicBright pogas.
4. Uzst
ā
d
ī
°anas pogas
±
ī
s pogas dod iesp
ē
ju izcelt and uzst
ā
d
ī
t vienumus izv
ē
ln
ē
.
5.
Poga "Menu"
(Izv
ē
lne)
Izmantojiet °o pogu, lai atv
ē
rtu Ekr
ā
na displeju (OSD) un aktiviz
ē
tu
izcelto izv
ē
lnes vienumu.
6. Str
ā
vas padeves poga
±o pogu izmanto monitora iesl
ē
g°anai un izsl
ē
g°anai.
7. Str
ā
vas padeves
indikators
Norm
ā
las darb
ī
bas laik
ā
°
ī
gaisma deg za
ļā
kr
ā
s
ā
, bet j
ū
su regul
ē
jumu
saglab
ā
°anas laik
ā
t
ā
mirgo.
Piez
ī
me:
Sk.
Funkciju "PowerSaver" (Ener
ģ
ijas taup
ī
t
ā
js),
kas aprakst
ī
ts rokasgr
ā
mat
ā
, lai ieg
ū
tu
pla°
ā
ku inform
ā
ciju par ener
ģ
ijas taup
ī
°anas funkcij
ā
m. Ener
ģ
ijas taup
ī
°anas nol
ū
kos
IZSL
Ē
DZIET monitoru, kad tas nav nepiecie°ams, vai ar
ī
, kad ilg
ā
ku laiku tam nepiev
ē
r°at
uzman
ī
bu.
Izsai
ņ
ošana
Priekšpuse
Mugurpuse
SyncMaster 170N/171N/172N/173N/191N/192N/193N/150N/151N/152N
Sample
This manual is suitable for devices