Samsung 150N user manual download (Page 14 of 60)

Languages: Swedish
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 60
Packa upp
Framsidan
Baksidan
(Mönstret på baksidan kan variera en del på olika monitorer.)
1. Elanslutning
Koppla in elsladden för monitorn till eluttaget på monitorns baksida.
2. AudioPower - Out (Tillvalsmöjlighet)
3. Signalport
Anslut den medföljande signalkabeln till 15-pinnarna D-sub kontakten
på bildskärmens baksida.
4. Stift
Tryck på knappen nertill på baksidan av foten för att låsa fast foten.
Obs : Lägg alltid bildskärmen med framsidan neråt på ett jämnt
underlag (bildskärmen ska inte stå på foten) innan foten låses fast. Om
du trycker på knappen när bildskärmsfoten står på ett plant underlag,
kan bildskärmen välta eller ramla ner och orsaka personskador
och/eller skador på enheten.
a. Strömbrytare på/av
Anm.:
Se avsnittet
Anslutning av monitorn
för vidare upplysningar om kabelkopplingar.
SyncMaster 170N/171N/172N/173N/191N/192N/193N/150N/151N/152N
Sample
This manual is suitable for devices