Samsung 150N user manual download (Page 60 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 60
Aptarnavimas
Terminai
Kontrol
ė
s
Natural Color
Geresniam
vaizdavimui
Oficial
ū
s
pareiškimai
Informacija šiame dokumente gali b
ū
ti kei
č
iama iš anksto apie tai nepranešant.
© 200
3
Samsung Electronics Co., Ltd. Visos teis
ė
s saugomos.
Bet koks kopijavimas be išankstinio Samsung Electronics Co., Ltd. leidimo raštu griežtai
draudžiamas.
Samsung Electronics Co., Ltd. neatsako už
č
ia esan
č
ias klaidas ar nety
č
inius arba priežastinius
nuostolius d
ė
l šios medžiagos pateikimo, jos savybi
ų
ar panaudojimo.
Samsung
yra Samsung Electronics Co., Ltd. registruotas prekinis ženklas;
Microsoft
,
Windows
ir
Windows NT
yra Microsoft Corporation registruoti prekiniai ženklai;
VESA
,
DPMS
ir
DDC
yra
Video Electronics Standard Association registruoti prekiniai ženklai;
E
NERGY
S
TAR
pavadinimas
ir logotipas yra JAV Aplinkosaugos Agent
ū
ros (EPA) registruoti prekiniai ženklai. B
ū
dama
E
NERGY
S
TAR
Partneris, Samsung Electronics Co., Ltd. nustat
ė
, jog šis gaminys atitinka
E
NERGY
S
TAR
energetinio efektyvumo direktyvas. Visi kiti
č
ia pamin
ė
ti gamini
ų
pavadinimai gali
b
ū
ti atitinkam
ų
j
ų
savinink
ų
prekiniai ženklai arba registruoti prekiniai ženklai.
Sample
This manual is suitable for devices