Samsung 150N user manual download (Page 6 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 60
Žym
ė
jimai
Maitinimas
Į
diegimas
Valymas
Kiti
Nenuimkite gaubto (arba galinio dang
č
io). Monitoriuje n
ė
ra dali
ų
,
kuri
ų
prieži
ū
r
ą
gal
ė
t
ų
atlikti vartotojas.
Tai gali sukelti elektros sm
ū
g
į
arba gaisr
ą
.
Monitoriaus aptarnavim
ą
patik
ė
kite kvalifikuotam aptarnavimo
centro personalui.
Jei j
ū
s
ų
monitorius neveikia normaliai - o ypa
č
, jei iš jo sklinda
ne
į
prasti garsai arba kvapai - nedelsdami ištraukite kištuk
ą
elektros lizdo ir
kreipki
ė
ts
į
į
galiot
ą
atstov
ą
arba aptarnavimo centr
ą
.
Tai gali sukelti elektros sm
ū
g
į
arba gaisr
ą
.
Nestatykite ant monitoriaus sunki
ų
daikt
ų
.
Tai gali sukelti elektros sm
ū
g
į
arba gaisr
ą
.
Po kiekvienos ži
ū
r
ė
jimo
į
monitoriaus ekran
ą
valandos tur
ė
tum
ė
te
leisti savo akims 5 minutes pails
ė
ti.
Taip sumažinsite aki
ų
nuovarg
į
.
Nenaudokite ir nelaikykite prie monitoriaus lengvai
užsiliepsnojan
č
i
ų
medžiag
ų
.
Tai gali sukelti sprogim
ą
arba gaisr
ą
.
Nem
ė
ginkite paslinkti monitoriaus
į
kit
ą
viet
ą
, traukdami už
maitinimo arba signalo laido.
Monitorius gali sugesti, sukelti elektros sm
ū
g
į
arba gaisr
ą
d
ė
l
pažeisto laido.
Do not išneškite monitorius dešin
ė
n arba kair
ė
n by pulling only the
wire arba the signalas laidai (žarnos.
Monitorius gali sugesti, sukelti elektros sm
ū
g
į
arba gaisr
ą
d
ė
l
pažeisto laido.
Niekuomet nekiškite metalini
ų
daikt
ų
į
monitoriaus korpuso angas.
Taip galite patirti elektros sm
ū
g
į
, sukelti gaisr
ą
arba susižeisti.
Sample
This manual is suitable for devices