Samsung 150N user manual download (Page 51 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 60
Aptarnavimas
Terminai
Kontrol
ė
s
Natural Color
Geresniam
vaizdavimui
Oficial
ū
s
pareiškimai
Atstumas tarp tašk
ų
Vaizdas monitoriaus ekrane sudarytas iš raudon
ų
, žali
ų
ir m
ė
lyn
ų
tašk
ų
. Kuo ar
č
iau vienas kito
yra taškai, tuo didesn
ė
raiška. Nuotolis tarp dviej
ų
tos pa
č
ios tašk
ų
yra vadinamasis 'taško
žingsnis' (Dot Pitch). Vienetai: mm
Vertikaliosios skleistin
ė
s dažnis
Vaizdas ekrane turi b
ū
ti atkuriamas daug kart
ų
per sekund
ę
, kad vartotojas ekrane gal
ė
t
ų
matyti
paveiksl
ė
l
į
. Ši
ų
vaizdo atk
ū
rim
ų
skai
č
ius per sekund
ę
vadinamas Vertikaliosios skleistin
ė
s
dažniu arba Vaizdo atnaujinimo sparta. Vienetai: Hz
Pavyzdys: Jei tas pats žybsnis pasikartoja 60 kart
ų
per sekund
ę
, tai atitinka 60 Hz. Šiuo atveju
galima pasteb
ė
ti ekrano mirg
ė
jim
ą
. Kad b
ū
t
ų
išvengta šios problemos, monitoriuje
yra režimas be mirg
ė
jimo, kuriame naudojamas daugiau nei 70 Hz vertikaliosios
skleistin
ė
s dažnis.
Horizontaliosios skleistin
ė
s dažnis
Laikas, per kur
į
nubr
ė
žiama vaizdo eilut
ė
nuo dešiniojo iki kairiojo ekrano krašto, yra vadinamas
horizontaliosios skleistin
ė
s ciklas. Atvirkš
č
ias horizontaliosios skleistin
ė
s ciklui skai
č
ius yra
vadinamas horizontaliosios skleistin
ė
s dažnis. Vienetai: kHz
Vaizdavimo pakaitomis ir nuoseklaus vaizdavimo b
ū
dai
B
ū
das, kai horizontalios eilut
ė
s ekrane vaizduojamos nuosekliai nuo viršaus iki apa
č
ios,
vadinamas tiesioginiu vaizdavimo b
ū
du (Non-Interlace), tuo tarpu b
ū
das, kai iš pradži
ų
atvaizduojamos visos nelygin
ė
s, o tuomet visos lygin
ė
s eilut
ė
s, vadinamas vaizdavimo
pakaitomis b
ū
du (Interlace). Daugumoje monitori
ų
naudojamas tiesioginis vaizdavimo b
ū
das,
kadangi juo užtikrinamas aiškus vaizdas. Vaizdavimo pakaitomis b
ū
das naudojamas
televizoriuose.
Į
junk ir dirbk
Tai funkcija, užtikrinanti geriausi
ą
vaizdo kokyb
ę
vartotojui, kadangi kompiuteris ir monitorius
gali automatiškai keistis informacija. Šis monitorius atitinka tarptautin
į
VESA DDC funkcijos
"
Į
junk ir dirbk" standart
ą
.
Tikslumas
Tašk
ų
, iš kuri
ų
sukuriamas vaizdas ekrane vertikalia ir horizontalia kryptimi, skai
č
ius vadinamas
'raiška'. Tai skai
č
ius, parodantis ekrano tikslum
ą
. Didel
ė
raiška naudinga atliekant kelet
ą
užduo
č
i
ų
, kadangi ekrane galima atvaizduoti daugiau informacijos.
Pavyzdys: Jei raiška yra
1
280 X
1
024, tai reiškia, jog vaizdas ekrane sudarytas iš
1
280 tašk
ų
horizontalia kryptimi (horizontali raiška) ir
1
024 eilu
č
i
ų
vertikalia kryptimi (vertikali
raiška).
Sample
This manual is suitable for devices