Samsung 150N user manual download (Page 5 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 60
Žym
ė
jimai
Maitinimas
Į
diegimas
Valymas
Kiti
Valydami monitoriaus korpus
ą
arba TFT skyst
ų
j
ų
kristal
ų
ekrano pavirši
ų
,
šluostykite šiek tiek sudr
ė
kintu minkštu audiniu.
Nepurkškite plovimo priemon
ė
s tiesiog ant monitoriaus.
Naudokite rekomenduojam
ą
plovimo priemon
ę
ir minkšt
ą
audin
į
.
Jei jungtis tarp kištuko ir kontakt
ų
apdulk
ė
jusi arba joje yra
nešvarum
ų
, kruopš
č
iai nuvalykite j
ą
sausu skudur
ė
liu.
D
ė
l nešvarios jungties galite patirti elektros sm
ū
g
į
arba gali kilti
gaisras.
Nestatykite ant monitoriaus vandens stiklin
ė
s, chemini
ų
medžiag
ų
ir joki
ų
smulki
ų
metalini
ų
daikt
ų
.
Tai gali pažeisti monitori
ų
, sukelti elektros sm
ū
g
į
arba gaisr
ą
.
Jei
į
monitori
ų
pakliuvo kokios nors medžiagos, ištraukite kištuk
ą
elektros lizdo ir
kreipkit
ė
s
į
aptarnavimo centr
ą
.
Sample
This manual is suitable for devices