Samsung 150N user manual download (Page 4 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 60
Žym
ė
jimai
Maitinimas
Į
diegimas
Valymas
Kiti
Neuždenkite monitoriaus korpuso ventiliacijos ang
ų
.
D
ė
l blogos ventiliacijos monitorius gali sugesti arba sukelti gaisr
ą
.
Pastatykite monitori
ų
ten, kur nedaug dr
ė
gm
ė
s ir kuo mažiau
dulki
ų
.
Kitaip monitoriuje gali susidaryti elektros kibirkštys arba kilti
gaisras.
Pernešdami monitori
ų
į
kit
ą
viet
ą
, b
ū
kite atsarg
ū
s, kad jo
nenumestum
ė
te.
Taip galite susižaloti arba pažeisti gamin
į
.
Pastatykite monitori
ų
ant lygaus, tvirto paviršiaus.
Krisdamas monitorius gali sužeisti.
Pastatykite monitori
ų
atsargiai.
Kitaip rizikuojate j
į
pažeisti arba sudaužyti.
Nestatykite monitoriaus ekranu žemyn.
Taip galite pažeisti TFT skyst
ų
j
ų
kristal
ų
ekrano pavirši
ų
.
Sample
This manual is suitable for devices